Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkvetenskap, Italienska III

På denna kurs fördjupar du dina kunskaper i italienskans språkliga strukturer. Du övar på att analysera italienskan ur ett fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt perspektiv med hjälp av samtida språkvetenskapliga metoder.

Denna kurs i Språkvetenskap om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med språkvetenskapliga teorier och begrepp och appliceras dessa i analyser av italienska språket. Kursen är även en delkurs inom Italienska III, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska III som fristående kurser, dvs Litteraturvetenskap, Skriftlig produktion, Språkvetenskap och Italiensk äldre litteratur, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska III. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Under denna kurs kommer du att fördjupa dig i italiensk språkvetenskap. Du kommer att studera italienskans strukturer och egenskaper med hjälp av samtida språkvetenskapliga metoder. Du kommer att studera italienskans fonologi, morfologi, syntax, lexikon och semantik och öka din förståelse för vad som karaktäriserar just italienskan i förhållande till andra språk ur ett typologiskt perspektiv. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, och du uppmuntras att delta aktivt i diskussionerna och att bidra med ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till de teman som delkursen tar upp.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen som bygger på att du deltagit i lektionerna och läst kurslitteraturen. På tentan får du visa att du kan analysera italienskans språkliga strukturer utifrån fonologi, morfologi, syntax och lexikon.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter