Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Journalistik - kandidatkurs

Kandidatkurs inom journalistprogrammet

Kursen ger studenten kunskaper om journalistvetenskapliga teorier och hur dessa kan tillämpas vid analys av journalistik. Studenten ges också tillfälle att studera journalistiska metoder och utifrån sin förståelse av dessa förbereda, planera och genomföra ett självständigt journalistiskt arbete samt att reflektera teoretiskt över detta.

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Journalistikvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp

  Delkurs 2: Metodspecialisering, 7,5 hp

  Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp

   

   

  Delkurser

  Delkurs 1: Journalistikvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp
  Delkursen behandlar relevanta teoretiska och metodologiska utgångspunkter för vetenskapligt arbete om journalistik. Frågan om vetenskaplighet inom området ges stort utrymme. Olika samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga vetenskapsideal diskuteras, liksom möjliga kombinationer av dessa ansatser. Delkursen innehåller en orientering i modern vetenskapsteori, och inkluderar de viktigaste vetenskapsteoretiska traditionerna och argumenten inom området.
  Delkurs 2: Metodspecialisering, 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge fördjupande kunskaper i journalistiska metoder, begrepp och genrer samt förståelse för den journalistiska processens olika delar. Studenten ges tillfälle att under handledning arbeta med planering, strukturering och presentation av ett större journalistiskt arbete. Efter avslutad delkurs ska studenten ha producerat ett fullständigt synopsis för både examensarbetets praktiska och teoretiska del.
  Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp 
  I delkursen genomförs en självständig undersökning inom området journalistik med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare kurser och delkurser. Undersökningen inbegriper egen insamling och självständig och kritisk analys av data. Undersökningsproblem väljs i samråd med handledare.
  Examensarbetet kan antingen utformas som en sammanhållen vetenskaplig uppsats eller som ett projektarbete bestående av dels ett större journalistiskt arbete, dels en teoretisk och metodologisk analys av detta journalistiska arbete.
  Förväntade studieresultat
  För godkänt resultat på kursens del Journalistikvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp ska studenten kunna:  
  1.    Identifiera, tolka och självständigt redogöra för journalistikvetenskapliga ansatser.
  2.    Analysera journalistikens olika delområden utifrån vetenskapliga perspektiv.
  För godkänt resultat på kursens del Metodspecialisering, 7,5 hp ska studenten kunna:
  1.    Redogöra för och kunna tillämpa journalistiska metoder
  2.    Välja, värdera och strukturera information utifrån dessa metoder.
  3.    Muntligt och visuellt argumentera för och reflektera över sina val.
  4.    Förbereda och planera ett större journalistiskt projekt.
  För godkänt resultat på kursens del Examensarbete, 15 hp ska studenten kunna:
  1.    Söka, samla, värdera och kritiskt tolka information som är relevant för en problemställning inom ettdelområde av journalistik, 
  2.    Självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom områdetjournalistik samt genomföra examensarbetet inom den givna tidsramen,
  3.    muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat,
  4.    visuellt presentera sitt examensarbete inför grupp,
  5.    muntligt och skriftligt beakta gällande forskningsetiska normer samt kunna bedöma och diskutera egna ochandras metoder och resultat utifrån etiska aspekter
   

  Undervisning

  Delkurs 1 och 2: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: Närvaro på seminarierna är obligatorisk.
  Delkurs 3: Undervisningen består av individuell handledning, grupphandledning och seminarier. Kurskrav: Efter seminariebehandling ska examensarbetet revideras och lämnas in i slutversion inom två veckor. Närvaro vid minst två seminarier förutom försvar av det egna examensarbetet och opponering på annan students examensarbete. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
   

  Examination

  Kursdelen Journalistikvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.
  Kursdelen Metodspecialisering, 7,5 hp examineras genom en individuell muntlig och en skriftlig uppgift. 
  Kursdelen Examensarbete, 15 hp examineras genom självständigt arbete, ventilering av det självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.
  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna
   

  Examinator

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Betyg och villkor

  Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = TillräckligtFx = Otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. Bokstavsbetygen A-E omvandlastill siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få betyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllda kurskrav.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompensationsuppgift.
  e.    För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ettexaminationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E på ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  f.    Komplettering av examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fåttbetyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
   

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se