Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Europarätt

I kursen Europarätt redogörs den europarättsliga metoden och hur de europarättsliga rättskällorna ska tillämpas.

Europarätt
Foto: LightField / Mostphotos

Grundkursen i Europarätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 
Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen i Europarätt syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i europarätt, varmed avses den Europeiska Unionens rättsordning (unionsrätten) och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Inom ramen för studierna i unionsrätten skapas förståelse för hur unionens rättskällor griper in i nationell rätt och omdanar såväl processuell som materiell rätt för att anpassa den nationella rätten i en övergripande struktur och för att förverkliga gemensamma målsättningar. Normtillnärmningen medför i sin tur stora samhällsförändringar, i Sverige främst genom avreglering och övergång från statlig styrning till statlig granskning av näringslivet. På kursen behandlas särskilt unionens institutionella struktur inbegripet domstolssystemet och normgivningsprocesserna, samt rättskällorna och deras effekt i nationell rätt. Vidare behandlas viss materiell unionsrätt inom ramen för kursen, såsom inre marknadsrätt och konkurrensrätt. Beträffande EKMR behandlas huvudsakligen domstolssystemet samt vissa rättigheter som skyddas genom konventionen. 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. 

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (238 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av video- och salsföreläsningar, seminarier, en workshop om rättskällesökning samt en fallövning (s.k. case).

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid 80% av seminarierna och vid workshopen om rättskällesökning, författande av en promemoria och deltagande i PM-seminariet, muntlig redovisning av en fallövning (case) och genom skriftlig tentamen.

  Examinator

  Antonina Bakardjieva Engelbrekt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk litteratur

  • Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 7 uppl., 2022, 527 sidor, ca 597 kr (huvudbok). Endast denna upplaga tillåts.
  • Paju, m. fl., Kritiskt tänkande inom Europarätten, 2018, 106 sidor, 239 kr
  • Seminariekompendium i europarätt, senaste upplagan, ca 260 sidor, ca 110 kr. Kompendiet måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Endast denna upplaga och HT22 upplaga tillåts.
  • Lagtextkompendium i europarätt, senaste upplagan, ca 190 sidor, ca 80 kr. Kompendiet måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Äldre lagtextkompendier i europarätt från tidigare terminer används på egen risk.

  Rekommenderad litteratur

  • Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2uppl., 2011, 264 sidor, 431 kr
   1 uppl. används på egen risk.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: eu@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo 

  Kursföreståndare: 
  Antonina Bakardjieva Engelbrekt