Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet

Kursen Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet behandlar rättssystemet rent generellt samt den arbetsrättsliga regleringen.

Kursen ingår i det så kallade PAO-programmet och läses under termin 3.

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen och Juridiska institutionen.

Läs mer om kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Kursen är arbetsintensiv och kräver heltidsstudier. Studenter förväntas ha kurslitteraturen innan kursstart, framför allt introduktionsboken. Kursen omfattar två moment: Moment 1 rör rättssystemet generellt (motsvarande 3hp) och moment 2 rör den arbetsrättsliga regleringen (motsvarande 12hp). Momenten är integrerade i varandra.

I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna. I kursen ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas.

Moment 1 ämnar ge de grundläggande kunskaper och färdigheter i rättskunskap som behövs som förberedelse inför kommande studier i arbetsrätt. Momentet syftar till att ge en enklare systematisk överblick över den svenska rätten/rättssystemet, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället.

Moment 2, arbetsrätt, behandlar kollektiv arbetsrätt och anställningsavtalets regelverk, förhandling samt vissa aspekter av arbetsrättslig skyddslagstiftning av offentligrättslig natur. I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna.

I båda kursmomenten ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas.  

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarieövningar. Undervisningen kan även förläggas till domstol, annan myndighet eller facklig organisation där även uppföljande seminarium kan ingå.

  Examination

  Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, genom författande av en promemoria, samt genom en skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  inar@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Oskar Klingborn

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo