Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom samhällsplanering

Kursen behandlar centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom samhällsplanering. Kursen handlar om att analysera och kritiskt granska olika metoders begränsningar och möjligheter.

Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom samhällsplanering, 7,5 hp, är en del av år 3 på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Den kräver 90 hp avslutade kurser, varav minst 60 hp inom samhällsplanering

 

 

 

 • Kursupplägg

  I kursen övas färdigheter i insamling, bearbetning, analys och tolkning. Under kursen behandlas också viktiga etiska aspekter vid vetenskapliga undersökningar. En avslutande del handlar om att designa och kritiskt förhålla sig till de metodiska delarna av en studie genom att skriva ett uppsats-PM.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar och seminarier.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna:

  • granska, tillämpa och kritiskt analysera vetenskapliga metoder och konsekvenserna av metodval avseendemetoder för insamling, analys och tolkning av olika typer av empiri.
  • visa fördjupad förmåga att värdera och diskutera olika metodologiska ansatser.
  • diskutera och värdera etiska aspekter vid vetenskaplig analys.
  • designa en studie och tillämpa metoder för att hantera frågeställningar inom samhällsplanering.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen.

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition