Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering

Kursen ger en fördjupad kunskap kring metoder som tillämpas inom kulturgeografi och samhällsplanering. Inom ämnesområdena tillämpas en lång rad metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, såsom rumsliga statistiska metoder, regressionsanalys, intervjumetod, deltagande metoder och textanalys.

Kursen ges endast inom masterprogram vid Kulturgeografiska institutionen.

Den kräver en Kandidatexamen med minst 90 hp inom något av ämnena kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande eller att den sökande är antagen till masterprogram i kulturgeografi eller samhällsplanering samt
Engelska B.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar båda huvudtyperna och det ges möjlighet till fördjupning och praktiskt arbete i ett antal av metoderna under kursen. Särskilt uppmärksammas metodval och kombination av metoder vid fallstudier.

  Kursen ger en bra grund för att genomföra självständigt arbete på mastersnivå, men även för tillämpningar i arbetslivet. Vid samhälleliga studier är den etiska dimensionen vid användandet av skilda metoder viktig. Detta behandlas också i kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och fältarbete.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntat studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • Självständigt bedöma och kritiskt resonera kring vetenskapliga metoders möjligheter och begränsningar samt förklara metodval i en undersökning
  • Kontrastera och förklara kvalitativa och kvantitativa metoder samt deras fördelar och nackdelar, inklusive etiska aspekter inom kulturgeografi och samhällsplanering
  • Självständigt kunna planera, genomföra och presentera ett fördjupat projektarbete med kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder

   

  Examination

  Examination sker i form av seminarie- och laboration deltagande med skriftliga och/eller muntliga uppgifter, där peer-review utgör en viktig del. Den andra delen av kursen, Metodinriktad fördjupning med tillämpning (5 EC), består av individuellt projektarbete. Examination sker i form av ett PM där man utformar och motiverar ett projekt som kan fungera som examensarbete, utifrån en eller två specifika metoder. Peer-review-uppgifter utgör en viktig del av projektarbetet.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition