Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i samhällsplanering

Kursen innebär att man enskilt genomför ett självständigt arbete motsvarade 30 hp i samhällsplanering, avancerad nivå. Kursen innebär att man enskilt genomför ett självständigt arbete motsvarade 30 hp i kulturgeografi, avancerad nivå.

Kursen kräver en Kandidatexamen samt 60 hp på avancerad nivå inom samhällsplanering inklusive Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, AN, 7,5 hp, Planerings praktiker i städer och regioner, AN, 7,5 hp, och Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, AN, 15 hp, samt Engelska 6, eller motsvarande.

 • Kursupplägg

  Examensarbetet gör du genom enskilt arbete, individuell handledning och seminariediskussioner. Beroende av arbetets inriktning kan kursen innebära olika typer av fältarbete; i närområdet eller på andra platser och internationellt. Examensarbetet kan utgöra en del av en masterexamen.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, seminarier och handledning. Kursens språk är engelska.

  Handledning genomförs på engelska eller svenska. Övrig undervisning sker på engelska.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten på vetenskaplig grund och självständigt kunna:

  • visa förmåga att under handledning från idéstadium utveckla, konkretisera, utforma, planlägga och genomföra ett examensarbete i samhällsplanering,
  • formulera en forskningsfråga och systematiskt integrera och reflektivt diskutera teoretiska resonemang, metodologiska tillämpningar och data i ett uppsatsarbete,
  • genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • granska andras uppsatsarbeten enligt de krav som ställs på avancerad nivå,
  • formulera en självständig insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
  • i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem.

  Examination

  Examination sker genom examensarbete, opposition på och försvar av examensarbete.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition