Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Det antika Grekland: berättelser och begrepp

Stockholms universitets kurs om det antika Greklands kultur vänder sig till alla med intresse för den antika kulturen och dess samhällsliv. I kursen läser du avsnitt ur centrala litterära verk i översättning till svenska eller engelska, bland annat tidig poesi och tragedi. Du får också stifta bekantskap med grundläggande filosofiska och historiska verk.

Kursen, som är på 7,5 högskolepoäng, kräver inga kunskaper i grekiska. Genom att läsa ett representativt urval av antika grekiska texter i översättning, och texter om dem från senare tider, får du inte bara möjlighet att närmare bekanta dig med några av den västerländska litteraturens absoluta mästerverk, utan även närmare lära känna en viktig del av den västerländska kulturhistorien. Kursen avser att ge en allmän introduktion till det antika Greklands kultur och dess västerländska reception utifrån det arkaiska och klassiska Greklands litteratur och språk. Jämförelser med vår tid och dess olika kulturyttringar görs fortlöpande under kursens gång. Du kommer att analysera kursens texturval utifrån ett litteraturvetenskapligt, kulturhistoriskt, filologiskt och receptionshistoriskt
perspektiv. Kursen är således också lämplig som fördjupande komplement till
studier i historia, idéhistoria, litteratur, antikens kultur och samhällsliv,
teaterhistoria och filosofi. 

Kursen kräver inga andra förkunskaper än de allmänna som gäller för studier på
universitetsnivå. Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se.

Kursen ges på kvartsfart och kvällstid.

Kursen kan antingen läsas på universitetet (som campus-kurs) eller på distans via internet och med verktyget Zoom. Zoom innebär att du är uppkopplad till
lektionerna när de ges och kan delta i undervisningen. På Antagning.se väljer du
det alternativ som passar dig bäst.
Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i
  SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet,
  kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga dem om frågetecken skulle kvarstå inför
  genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken
  ”Kurslitteratur”. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du
  förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer,
  läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad
  information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Undervisning

  Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen
  ingår läsning av centrala litterära verk – tidig poesi (bland annat Homeros), attiskt drama, grundläggande filosofiska och historiska verk samt klassisk grekisk retorik, varvid visst fokus läggs på nyckelbegrepp som är av betydelse för förståelse av det antika Greklands kultur och de antika grekernas tankemönster. Mytologins betydelse för litteraturen såväl som det filosofiska tänkandet studeras. Vikten av förståelse för sociala och historiska kontexter vid tolkning av antika texter betonas. Du kommer att närmare att bli bekant med några av de många betydelsefulla och spännande men också inte så sällan intrikata beröringspunkter som finns mellan klassisk litteratur och moderna kulturyttringar. Antika berättelser och myter är fortfarande, idag, ett produktivt inslag i film, teater och skönlitteratur.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. I dessa ska du
  översiktligt kunna redogöra för den arkaiska och klassiska grekiska litteraturen och
  dess olika genrer samt diskutera det antika Greklands kultur utifrån några centrala
  begrepp. Du ska också visa att du har förmåga att relatera de studerade
  primärtexterna till deras historiska och sociala sammanhang och därvid identifiera
  och analysera de många beröringspunkter som finns mellan klassisk litteratur och
  moderna kulturyttringar.
  Hemuppgifterna ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring
  ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citattecken och angivande av
  källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för
  att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket
  bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor.
  Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.