Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grekisk tragedi och komedi i översättning

Stockholms universitet erbjuder denna kurs om de mest kända antika grekiska teaterpjäserna. Kursen kräver inga kunskaper i grekiska. Dramerna behandlar eviga frågor om människan, hennes liv och hennes roll i samhället. De är därför ofta spelade. Kursen lämpar sig för alla som intresserar sig för litteratur, teater och den antika kulturen.

Kursen ”Grekisk tragedi och komedi i översättning”, som är på 7,5 högskolepoäng kräver inga kunskaper i grekiska. Den ges på halvfart under sommaren på dagtid och som onlinekurs genom Zoom. Genom att läsa ett representativt urval av antika grekiska pjäser i översättning till svenska, och texter om dem från senare tider, får du inte bara möjlighet att närmare bekanta dig med några av den västerländska litteraturens absoluta mästerverk, utan även närmare lära känna en viktig del av den västerländska kulturhistorien.

Kursen ger en allmän orientering i antik grekisk tragedi och komedi samt grundläggande kunskaper om de dramer som ingår i texturvalet. Stor vikt läggs vid tragedins och komedins uppbyggnad samt likheter och olikheter mellan de två dramaformernas innehåll och struktur. Olika möjligheter att tolka dramernas innehåll diskuteras fortlöpande under kursens gång. Förhållandet mellan dramerna och deras historiska och sociala kontext betonas. Texterna analyseras och kommenteras ur ett litteraturvetenskapligt, filologiskt och receptionshistoriskt perspektiv. Vi uppehåller oss bland annat vid dramats olika delar, uppförandepraxis, förhållandet mellan skådespelare och kör, organisation av Dionysosfestspelen och spelplatsens utformning Centrala avsnitt ur Aristoteles ”Om diktkonsten”, vår tidigaste litteraturteoretiska skrift, läses och kommenteras. Viktiga begrepp från Aristoteles, som katharsis och hamartia, praktiseras på de lästa texterna. Genom att gå denna kurs lär du dig således inte bara om de väsentliga dragen i det antika dramat, utan får även kunskaper om teaterkonsten rent allmänt sett.

Kursen ”Grekisk tragedi och komedi i översättning” kräver inga andra förkunskaper än de allmänna som gäller för studier på universitetsnivå. Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga denne om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Vid dessa ges förklaringar till kursens texter.  Undervisningen är obligatorisk; dock kan frånvaro upp till motsvarande 20 procent kompenseras med uppgift/er som meddelas av läraren. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Kompletterande material i form av textutdrag ur böcker och artiklar delas ut under kursens gång (du hittar dem på Stockholm universitets lärplattform Athena). För att se vilken lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” här nedan. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och en skriftlig hemuppgift. Hemuppgiften ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citattecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sommarterminen 2021

  Obligatorisk kurslitteratur:

  Agamemnon (Aischylos); Kung Oidipus, Antigone (Sofokles); Medea,
  Backanterna
  (Euripides) läses i De Grekiska Tragedierna; Aischylos, Sofokles, Euripides, Vertigo Förlag, 2005

  Lysistrate (Aristofanes) läses i Världsdramatik 1. Den klassiska traditionen,utg. av B. Lewan, Studentlitteratur, 1998. Annan utgåva av Lysistrate kan också användas

  Grodorna (Aristofanes) kommer att finnas på lärplattformen Athena

  Aristoteles, Om Diktkonsten (övers. J. Stolpe), Göteborg, Anamma, 1994. Annan utgåva av Om Diktkonsten kan också användas

  Kompendium med artiklar m.m., se lärplattformen Athena.

  A Guide to Ancient Greek Drama, utg. av I. C. Storey och A. Allan, Maldn och Oxford, 2005 (kan läsas elektroniskt SUB).

  Rehm, Rush, Greek Tragic Theatre, London, Routledge, 1992 (kan läsas elektroniskt SUB).

  Rekommenderad läsning:

  A Companion to Greek Tragedy, utg. av J. Gregory, Malden och Oxford, Blackwell, 2008.

  The Cambridge Companion to Greek Tragedy, utg. av P. E. Easterling, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

  Dover, K. J., Aristophanic Comedy, London, 1972.

  Kitto, H. D. F., Greek Tragedy: A literary study, London, Routledge, 1990 (1961).

  Litteraturens världshistoria. Forntiden, utg. av. F. J. Billeskov Jansen et al, Stockholm, Norstedt, 1991, ss. 278-343.

  MacDowell, D. M., Aristophanes and Athens: Introduction to the plays, Oxford, Oxford University Press, 1995.

  Nothing to do with Dionysos? Athenian drama in its social context, utg. av J.J. Winkler och F. I. Zeitlin, Princeton, Princeton University Press. Steiner, George, Antigones, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1996.

  Tragedy and the Tragic: Greek theatre and beyond, utg. av M. S. Silk, Oxford, Clarendon, 1998.

  Vernant, Jean-Pierre och Vidal-Naquet, Pierre, Myth and Tragedy in Ancient Greece (övers. Mythe et tragédie en Grèce ancienne), New York, Zone Books, 1988.

  Wiles, D., Greek theatre Performance. An introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

  Antigone / Sofokles ; översättning och kommentarer: Jan Stolpe & Lars- Håkan Svensson ; förord: Lars-Håkan Svensson, Lund, Ellerström, 2013.

  Medea / Euripides ; översättning från grekiskan: Agneta Pleijel & Jan Stolpe; förord och kommentarer: Jan Stolpe, Lund, Ellerström, 2012.


  Backanterna / Euripides ; översättning: Göran O Eriksson och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe, Stockholm, Atlantis, 1987 el. senare.

   

   

   

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt