Bibelgrekiska I, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen omfattar grundläggande kännedom om antik grekiska via koinégrekiskan och är i första hand avsedd att ge en grund för Bibelgrekiska II. Koiné är den gemensamma dialekten i den efterklassiska grekiska språkgemenskapen och är det språk som bl a Nya testamentet skrevs på. Den skiljer sig på ett antal smärre punkter från den klassiska attiskans formlära och syntax. Kursen är även lämplig för fortsatta studier inom den klassiska grekiskan eller inom andra ämnesområden som är betjänta av elementära kunskaper i grekiska. Utifrån en nybörjarbok, en grammatik och en grekisk utgåva av evangelierna behandlar kursen skriftsystemet, de vanligast förekommande orden i Nya testamentet, grundläggande böjningsmönster, det väsentliga i kasusläran och de två viktigaste tempussystemen. Elementära språkhistoriska och filologiska kunskaper förmedlas.

Om ämnet: Grekiska, antik

Den antika grekiskan är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat vårt tänkande liksom vårt sätt att uttrycka oss språkligt och litterärt. Många ord som vi använder är grekiska utan att vi vet om det. Vår vetenskap och filosofi bygger i hög grad på den grekiska kulturen. Det är ingen tillfällighet att modern filosofi ibland beskrivs som ”en serie fotnoter till Platon”! Homeros diktning (västerlandets äldsta litterära text) och de grekiska tragediförfattarnas verk betraktas av många som oöverträffade i den västerländska litteraturhistorien. Många viktiga begrepp härstammar från grekiskan. ”Demokrati” är ett grekiskt ord, och den västerländska demokratin utvecklades för första gången i det antika Grekland. Det går, kort sagt, inte att förstå vårt moderna samhälle utan kännedom om vårt grekiska arv.

Inom ämnet Grekiska studeras, sedan grundkursen genomgåtts, valda delar av Homeros hjältesånger om trojanska kriget (Iliaden) och den hemvändande Odysseus irrfärder (Odysséen), lyriker som Sapfo och Alkaios, dialoger av Platon, dramer av de ständigt aktuella tragöderna Aischylos, Sofokles och Euripides, komediförfattaren Aristofanes samt exempel på Lysias och Demosthenes talekonst. Dessutom läses delar av Herodotos och Thukydides historieverk, Plutarkos, stoisk filosofi som den utformats av Epiktetos och Marcus Aurelius samt centrala texter ur Nya Testamentet.

Kursen "Grekerna: språket, kulturen och myterna" förutsätter inga kunskaper i grekiska och vänder sig till dig som vill få en introduktion till det antika Greklands kultur, föreställningsvärld och språk (begrepp och tankemönster).

Inte heller kursen "Grekisk Eros - det antika Greklands syn på kärlek och erotik" kräver kunskaper i grekiska.

Sommarkursen "Grekisk tragedi och komedi i översättning" förutsätter inga kunskaper i grekiska och passar bra för bl.a. litteratur- och teatervetare.

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Romanska och klassiska institutionen