Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kritiska kulturarvsstudier

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur kulturarv produceras, reproduceras och sprids. Genom kritiska reflektioner diskuteras användningen av föreställningar, representationer och materialiseringar av kulturarv.

Samtidskonst vid Wanås slott
Wanås slott. Foto: Catharina Nolin

Vi undersöker såväl vardagliga och informella sammanhang som institutionella och formella där kulturarv utnyttjas som politiska, ekonomiska, materiella och kulturella resurser, i samtiden likaväl som i ett historiskt perspektiv.

Under kursen undersöks och problematiseras konstruktioner av kulturarv och utifrån en mängd perspektiv behandlas frågor om kollektiva identiteter, nationsskapande, varumärkesbyggande, konstruktioner av natur och landskap, parker, trädgårdar och fornlämningsområden, liksom kulturarv i relation till kriser, konflikter och turism. Synen på och föreställningar om kulturarv relateras till frågor gällande klass, genus, etnicitet och identitet och satts in i globala, nationella, lokala och postkoloniala sammanhang och samhällsförändringar.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser på 7,5 poäng vardera.

  Delkurser

  Den föreställda gemenskapen 7,5 hp

  Kursen undersöker och problematiserar hur tankar och berättelser om ett gemensamt enhetligt kulturarv har formats vid och spridits från museer och institutioner under olika tider, liksom vilken betydelse medborgarna har haft som medaktörer i formandet och reproducerandet av synen på kulturarv.

  Kulturarvets bruk och produktion 7,5 hp

  Kursen undersöker föreställningar om och operationaliseringar av olika byggnadstyper och miljöer, såsom vardaglig bebyggelse, det agrara samhällets miljöer, den moderna välfärdsstaten och industrins produktionsplatser. Detta görs både med utgångspunkt i hur samhällsplaneringen, museer, kommersiella intressen och andra institutioner arbetat med att formulera och tillgängliggöra detta kulturarvsbruk och hur människor har reproducerat och spridit idéer och tankar om kulturarv och dess brukande, bland annat i folkliga föreställningar, i skönlitteratur och populärkultur liksom genom upplevelseindustrin.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom 1-2 skriftliga inlämningsuppgifter och 1-2 muntliga redovisningar på vardera delkurs. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studieadministratör Konstvetenskap