Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom

Läs om konst och arkitektur i Rom och dess närområde i en kurs på avancerad nivå.

Rom intar en särskild plats i den västerländska konsthistorien. Dess konstverk och byggnader från antiken och framåt har tjänat som ideal och utgångspunkt, eller som något att revoltera mot. Staden har utgjort en smältdegel för skilda estetiska traditioner och en mötesplats för konstnärer och arkitekter från stora delar av världen. I kursen får du fördjupa dina kunskaper om konst och arkitektur i Rom och dess omgivande landskap i ett långt historiskt perspektiv av kontinuiteter och förändringar. Ett väsentligt stråk i denna historia är det ständiga återbruket av den klassiska traditionen, såväl estetiskt som materiellt.

Kursen ges i samarbete med Svenska Institutet i Rom. Uppgifter beträffande boende- och stipendiemöjligheter lämnas av Institutet. Antalet platser på kursen är mycket begränsat.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i konstvetenskap, Engelska 6 samt Svenska 3.

Ansökan

Ansökan till kursen görs via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod.

Sökande ska även komplettera ansökan med ett kortfattat personligt brev med en motivering till ansökan. Detta dokument kan laddas upp som en del av ansökan på antagning.se (för ytterligare anvisningar var god se antagning.se) och även gärna sändas med e-post direkt till studievägledaren, var god se adress nedan. Vänligen observera att detta dokument måste finnas uppladdat på antagning.se respektive insänt till studievägledaren.

Gammal bild av Rom. Foto: Britannica Image Quest
Foto: Britannica Image Quest
 • Kursupplägg

  Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. Fokus ligger på studiet av konstverk, monument och stadsbyggnad in situ, där historiska lager, materiella egenskaper och rumslig placering blir viktiga aspekter av verken.

  Under kursen får du träna dig i att vid verkbeskrivning och analys tillämpa adekvat konstvetenskaplig terminologi och aktivt ta ställning till relevant källmaterial. Väsentligt är också att kunna relatera verk och miljöer till topografiska, sociala, religiösa och politiska sammanhang och förändringar, samt till de historiografiska och museala kontexter de skrivits in i.

  Undervisning

  Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. Kursdeltagaren förväntas vidare på anmodan delta i seminarier och föreläsningar som erbjuds av andra skolor och institut i Rom. Viss förberedande undervisning och
  inläsning av kurslitteratur kan ske vid kursdeltagarens svenska hemuniversitet.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Frågor om kursens innehåll hänvisas till universitetslektor Sabrina Norlander Eliasson vid Institutionen för kultur och estetik: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se

  Studievägledare är Richard Carlsén:
  richard.carlsen@su.se

  Frågor om boende- och stipendiemöjligheter hänvisas till Stefania Renzetti vid Svenska Institutet i Rom:
  renzetti@isvroma.org

  Svenska institutet i Rom:
  isvroma.it