Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom

Läs om konst och arkitektur i Rom och dess närområde i en kurs på avancerad nivå.

Gammal bild av Rom. Foto: Britannica Image Quest
Foto: Britannica Image Quest

Rom intar en särskild plats i den västerländska konsthistorien. Dess konstverk och byggnader från antiken och framåt har tjänat som ideal och utgångspunkt, eller som något att revoltera mot. Staden har utgjort en smältdegel för skilda estetiska traditioner och en mötesplats för konstnärer och arkitekter från stora delar av världen. I kursen får du fördjupa dina kunskaper om konst och arkitektur i Rom och dess omgivande landskap i ett långt historiskt perspektiv av kontinuiteter och förändringar. Ett väsentligt stråk i denna historia är det ständiga återbruket av den klassiska traditionen, såväl estetiskt som materiellt.

Kursen ges i samarbete med Svenska Institutet i Rom. Antalet platser på kursen är mycket begränsat. Kursen kan vara fysiskt ansträngande.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen i konstvetenskap, Engelska 6 samt Svenska 3.

Ansökan
Förfarandet ser olika ut beroende på om du söker kursen som forskarstuderande eller studerande med lägst kandidatexamen (se nedan instruktioner). Samtliga sökande ansöker emellertid inom samma tidsperiod och ska komplettera sin ansökan med ett kortfattat personligt brev på cirka 1 sida. Sista datum för komplettering av dokument är den 19 april. Ansökningar som vid det laget ej innehåller efterfrågat underlag kommer inte att beaktas vidare.

Du som söker kursen fristående eller inom ramen för utbildning på avancerad nivå ska göra en vanlig ansökan via antagning.se. Glöm ej att bifoga personligt brev i samband med din ansökan. Övriga meriter tillhandahålls av antagning.se.

Ansökan för forskarstuderande
Du som söker kursen inom ramen för forskarutbildning ska skicka dina ansökningshandlingar med e-post till administrativ studierektor Martin Romatowski martin.romatowski@arthistory.su.se. Ansökan ska innehålla följande dokument (som två PDF):

 • Förteckning över fullständig akademisk utbildning (kurser och betyg ska framgå)
 • Personligt brev

Stipendium
Svenska institutet i Rom utlyser ett stipendium för de studenter som antas till kursen under höstterminen 2023. Stipendiesumman är på 16.000 kr/person. Samtliga sökande behöver emellertid ansöka om stipendiet direkt hos Svenska institutet i Rom (se blankett och informationsblad nedan). Sista dag för stipendieansökan är den 24 april, en vecka efter att ansökningsperioden via antagning.se är avslutad.

Blankett för ansökan om stipendium (34 Kb)

PDF-fil med information om stipendiet (154 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. Fokus ligger på studiet av konstverk, monument och stadsbyggnad in situ, där historiska lager, materiella egenskaper och rumslig placering blir viktiga aspekter av verken.

  Under kursen får du träna dig i att vid verkbeskrivning och analys tillämpa adekvat konstvetenskaplig terminologi och aktivt ta ställning till relevant källmaterial. Väsentligt är också att kunna relatera verk och miljöer till topografiska, sociala, religiösa och politiska sammanhang och förändringar, samt till de historiografiska och museala kontexter de skrivits in i.

  Undervisning

  Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. Kursdeltagaren förväntas vidare på anmodan delta i seminarier och föreläsningar som erbjuds av andra skolor och institut i Rom. Viss förberedande undervisning och inläsning av kurslitteratur kan ske vid kursdeltagarens svenska hemuniversitet.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Kontakt

  Frågor om kursens innehåll hänvisas till Sabrina Norlander Eliasson, vice direktör vid Svenska institutet i Rom och professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik:

  norlander.eliasson@isvroma.org

  Frågor om kursens behörighet och antagningsförfarande hänvisas till administrativ studierektor Martin Romatowski vid Institutionen för kultur och estetik:

  martin.romatowski@arthistory.su.se

  Frågor om boende hänvisas till Fanny Lind på Svenska Institutet i Rom:

  lind@isvroma.org

  Svenska institutet i Rom:

  isvroma.org