Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Latinamerikas sociala historia

Kursen fokuserar på hur olika sociala nyckelgrupper har utvecklats och infogats i det latinamerikanska samhället, såsom militären, kyrkan, den jordägande eliten, näringslivet, kvinnorna, arbetarklassen och bondeskapet. Den analyserar konstellationen och stratifieringen av dessa grupper vid olika historiska tidpunkter och i relation till skiftande maktstrukturer. Kursen tar huvudsakligen avstamp i det Latinamerika som växte fram från 1930-talet och framåt. Speciell vikt läggs på begrepp och fenomen som korporativism, positivism, klientelism och populism.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.