Fonologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen leder till fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp i fonologin såsom fonemet, särdrag, stavelsen och kvantitet, och tar upp fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller såsom regler och regelordning. Vidare ges inblick i fonologisk typologi och utveckling hos fonologiska system samt orientering om traditionella och modernare fonologiska teorier. Kursen behandlar även skriftsystemens uppkomst och utveckling och hur de relaterar till talade språks fonologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen