Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Narrativ teori i komparativ kontext

Litteraturvetenskaplig kurs som behandlar modern narratologisk begrepps- och teoribildning med koncentration på nyckelbegrepp som intrig, berättare, perspektiv, karaktärisering och fiktion.

Dessa begrepp fördjupas och problematiseras med hjälp av litterära texter från olika kulturella, nationella och språkliga sammanhang. Detta komparativa anslag synliggör litterära texters generella villkor samtidigt som det möjliggör kritiska perspektiv på relationen mellan litterärt berättande och dess varierande kontexter. Kursen utvecklar den studerandes teoretiska medvetenhet och förmåga att analysera texter på ett självständigt och kritiskt vis.