Miljö och hälsa, 15 hp

Om kursen

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.

Vi lägger stor vikt vid att förmedla ett vetenskapligt arbetssätt och under kursens gång får du chans att tillämpa och träna på det i hantering av olika typer av miljö och hälsoskyddsproblem.

Delmoment i kursen

- vattnets väg i naturen

- bedömning av kemiska miljöföroreningars egenskaper, spridning och omvandling i miljön

- metoder för riskbedömning

- luftkvalitet inomhus och utomhus

- luftföroreningarnas uppkomst och spridning i miljön samt inverkan på ekosystem, klimat och människan

- klimat och samhälle

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

- förklara föroreningars uppkomst, omvandling och spridning i mark, vatten, luft och biota samt förklara föroreningarnas inverkan på organismen, ekosystem, och klimat

- tillämpa metoder for riskbedömning baserat på föroreningars egenskaper, spridning och effekter

- redogöra för miljömedicinska, toxikologiska och epidemiologiska aspekter inom hälsoskyddsområdet

- beskriva och analysera vattnets väg i naturen

- redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet

- förklara och exemplifiera klimatförändringars potentiella effekter på miljö och hälsa

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen