Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation

Den här kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i miljörätt. På kursen utforskar vi tillsammans de viktigaste aspekterna av olika miljölagar och skapar förståelse för hur de påverkar samhället och vår miljö. Kursen ger dig också kunskaper i hur du bäst kommunicerar miljöfrågor och miljölagstiftning till olika målgrupper.

MI7010
Foto: Julia Örtegren/Azote

Vårt huvudsakliga fokus är miljöbalken, dess mål, hur den tillämpas i praktiken och allmänna hänsynsregler. Du får lära dig ärendehandläggning, omprövning och överklagande i samband med miljöärenden. Dessutom granskar vi vikten av offentlighet och sekretess när det gäller miljölagstiftning.

Kursen ger dig också grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt, med särskild tonvikt på den kommunala miljöförvaltningen. Du kommer att lära dig grundprinciperna inom offentlig rätt och hur de tillämpas i miljösammanhang. Vi utforskar även grunderna i miljöetik samt hur etiken och juridiken hänger ihop.

I kursen ingår en kommunikationsdel som rustar dig inför arbetslivet där vi fokuserar på strategier för miljökommunikation och informationsspridning. Du kommer att lära dig hur du kommunicerar om miljö och specifikt miljölagstiftning på ett tillgängligt sätt till olika målgrupper i samhället.

Kursen ger dig sammantaget en god förståelse för miljöjuridik och hur du förmedlar viktiga budskap när du arbetar med miljöfrågor. Du får fördjupa dina kunskaper i miljörätt. Den ger dig möjlighet att förvandla ditt intresse för miljön till praktiska färdigheter och kunskap som kommer att vara värdefulla i din framtida karriär.

Vad tycker studenter om kursen?

Kursvärdering

Kursen består av tre delar

Pajdiagram visar fördelning av delkurser
 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre delar som är tätt sammanlänkade, vilket ger dig en god och sammanhängande förståelse för ämnet. Du kommer lära dig hur etik ligger till grund för miljölagstiftningen och hur myndighetsbeslut inom miljölagstiftningen grundas på kommunalrätten och kommuniceras till mottagaren.

  Delkurser

  • Del 1, Miljölagstiftning och fysisk planering 9 hp
  • Del 2, Förvaltningsrätt och kommunal förvaltning 3 hp
  • Del 3, Miljö- och yrkesetik samt kommunikation 3 hp

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och seminarier.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • tillämpa gällande nationell lagstiftning och regelverk men även EU-rätt och internationell rätt inom miljö och hälsoskyddsområdet samt handlägga ärenden inom dessa områden (del 1 och del 2)
  • redogöra för fysisk planering på kommunal nivå samt förklara och värdera översiktsplanering och frågor kring hållbar samhällsplanering (del 1 och del 2)
  • värdera och diskutera etiska och rättssäkerhetsmässiga aspekter på myndighetsutövning och den egnagöra en enkel livscykelanalys av en produkt eller process och uppskatta dess miljöpåverkan yrkesrollen (del 1 och del 3)
  • redogöra för olika filosofiska idéer om hur människan bör förhålla sig gentemot miljön, ekosystem samt i sin yrkesroll (del 3)
  • kommunicera underlag och naturvetenskapliga, juridiska, samhälleliga beslut till avnämare på ett för lekmän begripligt och vetenskapligt korrekt sätt (del 3).

  Examination

  Kursen examineras med en skriftlig tentamen, processpel, seminarier, workshop, muntliga presentationer samt inlämningsuppgifter.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ebbesson. Miljörätt. 2023 (5:e upplaga)

  Von Essen. Arbete i offentlig förvaltning. 2021

  Torpman. Miljöetik: från problem till lösning. 2017

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Information om antagning och datum för antagningsperioder finns på antagning.se.

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Åsa Romson, asa.romson@aces.su.se
  Axel Mie,  axel.mie@aces.su.se