Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt med fokus på den kommunala miljöförvaltningen. Här ingår bland annat en genomgång av offentligrättsliga grundprinciper.

Kursperiod VT22: måndag 17/1 - måndag 21/3 2022 (felaktig studieperiod i högerspalten)

 

Du får lära dig grunderna i ärendehandläggning, omprövning och överklagande samt offentlighet och sekretess. Dessutom kommer du att studera miljölagstiftning med särskilt fokus läggs på miljöbalken, dess mål, tillämpningsområde och allmänna hänsynsregler.

Du kommer dessutom att lära dig strategier för kommunikation och informationsspridning.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad tre delar som är kopplade till varandra. Du får exempelvis använda det du lär dig om kommunikation under kursens övriga delar.

  Delkurser

  • Del 1, Miljölagstiftning och fysisk planering (Environmental Legislation and Physical Planning) 9 hp
  • Del 2, Förvaltningsrätt och kommunal förvaltning (Administrative Law and Municipal Administration) 3 hp
  • Del 3, Miljö- och yrkesetik samt kommunikation (Environmental and Occupational Ethics and Communication) 3 hp

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och seminarier.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • tillämpa gällande nationell lagstiftning och regelverk men även EU-rätt och internationell rätt inom miljö och hälsoskyddsområdet samt handlägga ärenden inom dessa områden (del 1 och del 2)
  • redogöra för fysisk planering på kommunal nivå samt förklara och värdera översiktsplanering och frågor kring hållbar samhällsplanering (del 1 och del 2)
  • värdera och diskutera etiska och rättssäkerhetsmässiga aspekter på myndighetsutövning och den egnagöra en enkel livscykelanalys av en produkt eller process och uppskatta dess miljöpåverkan yrkesrollen (del 1 och del 3)
  • redogöra för olika filosofiska idéer om hur människan bör förhålla sig gentemot miljön, ekosystem samt i sin yrkesroll (del 3)
  • kommunicera underlag och naturvetenskapliga, juridiska, samhälleliga beslut till avnämare på ett för lekmän begripligt och vetenskapligt korrekt sätt (del 3).

  Examination

  Kursen examineras med en skriftlig tentamen, muntligt prov samt inlämningsuppgifter.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen börjar måndagen den 17 januari 2022 och slutar måndagen den 21 mars 2022.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ebbesson. Miljörätt. 2021

  Von Essen. Arbete i offentlig förvaltning. 2021

  Torpman. Miljöetik: från problem till lösning. 2017

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Axel Mie,  axel.mie@aces.su.se