Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsmedelssäkerhet och tillsyn

Kursen behandlar:
 • livsmedelslagstiftning och dess tillämpningar
 • livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska grunder
 • livsmedelskedjan från produktion till försäljning
 • egenkontroll och märkning
 • provtagningsstrategier, provhantering och analysmetoder
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten.
  Deltagande i seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten är obligatoriskt.
   
   

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:
  • tillämpa relevant livsmedelslagstiftning ur ett myndighetsperspektiv
  • redogöra för företagarens ansvar för livsmedelssäkerhet och egenkontroll
  • förklara och värdera livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska problem
  • identifiera och bedöma riskkällor i olika delar av livsmedelskedjan
  • granska och bedöma livsmedelsverksamheters egenkontrollprogram
  • hantera praktisk tillsyn inom livsmedelsområdet

  Examination

  Examination sker genom skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelat material

 • Mer information

  Anmälan öppen 16 mars - 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Marcus Sundbom,  Marcus.Sundbom@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi