Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Behörighetsgivande kurs i svenska

 • 30 hp

Kursen förbereder dig för akademiska studier på svenska. Godkänt resultat på kursen ger dig behörighet i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige.

Du får öva den kommunikativa kompetensen både muntligt och skriftligt genom att berätta, beskriva, argumentera, utreda och författa praktiska skrivelser. Du får genomföra presentationer och även författa en text som redovisas i seminarieform. Läsning av texter av olika slag ger dig tillfälle till att jämföra olika genrer och stilnivåer.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier NS0333 gäller HT20 (160 Kb)

  Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier NS0333 gäller VT21 (229 Kb)

  Delkurser

  Delkurs 1: Muntlig färdighet och hörförståelse, 9 hp

  Delkursen examineras i två moment om 3 respektive 6 hp. I delkursen övas den kommunikativa kompetensen och uttrycksförmågan genom att du utvecklar ditt ordförråd och tränar din förmåga att uttrycka dig klart och detaljerat med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av språkregler för svenskt standardspråk i samtal, presentationer, referat och sammanfattningar.

  Du återger, analyserar och kommenterar artiklar och sakprosatexter som behandlar aktuella samhällsfrågor, liksom samtida litterära texter. Du tränar anpassning till talsituationen och mottagarensamt argumenterar för och emot olika ståndpunkter, eller utreder konsekvenser i samtal och diskussioner om kulturella frågor och samhällsfrågor.

  Du tränar hörförståelse genom att återge, analysera och kommentera avlyssnade längre framställningar som föreläsningar, information, debatter och samtal (t.ex. i aktuella radio- och tv-program) om aktuella samhällsförhållanden eller populärvetenskap.

  Delkurs 2: Skriftlig färdighet och läsförståelse, 9 hp

  Delkursen examineras i två moment om 3 respektive 6 hp. I delkursen övas den kommunikativa kompetensen och uttrycksförmågan i högskoleförberedande syfte genom övningar i att skriva texter av olika texttyper – som informerande, utredande, resonerande och argumenterande – vilka förmedlar information, kommenterar fakta och sakförhållanden eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt.

  Du tränar att skriva texter med tydlig struktur, anpassning av stil till texttyp och genre, adekvat ordförråd samt med korrekt tillämpning av språkregler för svenskt standardspråk. Du tränar att bearbeta dina texter efter respons från kamrater och lärare. Du utvecklar ditt ordförråd och övar din läsförståelse genom att analysera, tolka, förklara och kommentera innehållet i löpande och icke löpande texter av olika texttyper, vilka behandlar aktuella samhällsfrågor och uttrycker fakta, åsikter och attityder – som faktatexter, fackartiklar, utredande och argumenterande artiklar samt samtida litterär prosa.

  Du lär dig också att karakterisera texttyper som informerande, berättande, beskrivande, utredande och argumenterande text.

  Delkurs 3: Språket i akademisk miljö, 6 hp

  I delkursen ges en introducerande översikt av texter, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. I kursen ingår övning i att redogöra för typiska drag i den akademiska textvärlden samt övning i att observera, analysera och visa insikt om språket i akademisk miljö. Dina redogörelser, observationer och reflektioner sammanställs sedan i en avslutande skriftlig inlämningsuppgift som vid delkursens slut även presenteras muntligt.

  Delkurs 4: Svenska språkets ordförråd och struktur, 6 hp

  Delkursen behandlar svensk ordbildning, svenska språkets ordförråd och struktur samt ger en översikt över de nordiska språken och deras historiska släktskap.

  Undervisning

  • Undervisning på helfart ges över en termin, dagtid 3–4 gånger/vecka. Startar varje termin.
  • Undervisning på halvfart ges över två terminer, 1–2 kvällar/vecka. Startar endast på hösten.

  Examination

  Godkänt resultat på hela kursen (30 hp) ger behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige (HSVFS 2009:1 §4 samt UHR/antagning.se) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy11) eller Svenska som andraspråk B i tidigare läroplan.

  Se även kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (250 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HÖSTEN 2020
  HT20 Dag

  HT20 Kväll


  VÅREN 2021
  VT21 Dag

  VT21 Schema NS0333 dag, grupp 1
  VT21 Schema NS0333 dag, grupp 2

  VT21 Kväll

  VT21 Schema NS0333 kväll, grupp 1
  VT21 Schema NS0333 kväll, grupp 2

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Ansökan och inträdesprov

  Du skriver ett inträdesprov, och resultatet på det avgör om du blir antagen eller inte till Förberedande kurs eller denna Behörighetsgivande kurs.

  Förberedande kurs

  Ansökan och inträdesprov (länken leder till institutionens webbplats).

 • Kontakt