Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Textanalys 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dig inom något område inom textanalysen genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Tänkbara fördjupningsinriktningar är (kritisk) diskursanalys, kvantitativ stilanalys, genreteori, text- och sakprosahistoria, textlingvistik, multimodalitet samt didaktiska perspektiv.

Fördjupningsuppgiften kan bestå av till exempel en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.