Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod

Kursen introducerar grundläggande vetenskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt samt forskningsetiska principer. I kursen introduceras också forskningsmetoder och olika steg i en forskningsprocess. Kursen ger träning i att formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod.

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp,
  • redogöra för kvantitativa såväl som kvalitativa datainsamlingsmetoder,
  • identifiera en problemställning med relevans för ämnesfältet pedagogik och hälsa och med den som utgångspunkt planera och genomföra en enkätundersökning samt en intervju,
  • diskutera enkätkonstruktion och intervju som datainsamlingsmetoder utifrån vetenskapsteoretiska och etiska begrepp.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt handledning av genomförande av individuell intervju.