Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Identitet i hälsa och sjukdom

Kursen behandlar identitetsbegreppet och identitetsskapande processer i samband med hälsa och ohälsa ur ett interaktionistiskt perspektiv.

Fokus ligger på hur föreställningar om kropp, genus och ålder kan bidra till och utmana människors identitetsskapande. Vidare problematiseras hälsopedagogens roll för ett hälso- och ohälsorelaterat identitetsskapande.