Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa

Arbetet innebär att de studerande självständigt genomför ett mindre forskningsarbete och avrapporterar detta i form av en uppsats.

Ämnet väljs av de studerande i relation till området pedagogik och hälsa. Examensarbetet sker under handledning av en forskare och redovisas samt opponeras på vid ett obligatoriskt oppositionsseminarium. Till kursen hör också en obligatorisk opposition av en annan uppsats.
 

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
  -visa kunskap och förståelse för pedagogik som vetenskapligt ämne i relation till ett valt forskningsproblem som redovisas i ett examensarbete,
  - visa fördjupad kunskap inom ett forskningsområde i pedagogik med inriktning mot hälsa i relation till en självständigt vald problemställning,
  - visa metodkunskap i relation till valt forskningsproblem i pedagogik,
  - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till valt forskningsproblem och att kritiskt diskutera dessa,
  - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, välja adekvata metoder samt planera och genomföra sina studier inom givna tidsramar,
  - visa förmåga att göra bedömningar och relatera till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa förmåga att muntligt och skriftligt rapportera och diskutera det egna och andras forskningsarbete,
  - problematisera relationen mellan den egna studien och kunskapens roll i samhället samt identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla egen kompetens.

  Studiehandledning

  Studiehandledning vt24 (444 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema PE12GN VT2024

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Anna Nørholm Lundin: anna.norholm.lundin@edu.su.se

  Utbildningsadministration
  Thérèse Nicander: therese.nicander@edu.su.se