Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i pedagogik för masterexamen

Kursen examensarbete är en viktig del i utbildningen och utgör en fördjupning av de kunskaper som du tidigare inhämtat i programmet och ger dig också övning i vetenskapligt arbete.

Uppsatsen ska ha en tydlig förankring i relevant teori och du ska använda dig av etablerade samhällsvetenskapliga forsknings- och analysmetoder. Oavsett metodval gäller det att söka och redovisa kunskap på ett systematiskt sätt. Uppsatsen skriver du enskilt med stöd av en handledare. Med stöd av handledaren identifierar du en relevant vetenskaplig problematik och problemställning, formulerar en forskningsfråga, väljer teorianknytning och metodansats, genomför studien och redovisar resultat och analys.