Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utbildningsplanering i teori och praktik

Kursen tar upp teman som knyter an till utbildningsplanering i ett internationellt och jämförande perspektiv. Den behandlar olika perspektiv på utbildningsplanering liksom exempel på vad planering kan innebära i praktiken på nationell nivå. De huvudfrågor som tas upp är strategisk planering, analys av utbildningssystem samt finansiering, konsekvensanalys av olika åtgärder, frågor om ledning och administration på systemnivå samt uppföljning och utvärdering av kvalitetsfrågor.