Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallitteratur på avancerad nivå

Kursen speciallitteratur syftar till att du ska göra en självständig analys som fördjupar och/eller bred­dar forskningsfrågan i din uppsats. Efter genomgången kurs förväntas du självständigt kunna:

  • söka litteratur inom ett valt forskningsområde,
  • relatera litteraturen till en given frågeställning, samt
  • sammanställa din analys i en vetenskaplig rapport.

Uppgiften för speciallitteraturen är fri, beroende på ditt intresse kan du t.ex. välja att göra en forsknings­översikt, en teoretisk eller en metodteoretisk analys. Tanken är att den ska hjälpa dig att fördju­pa din kunskap om den forskningsfråga som du är intresserad av att belysa närmare och ge dig möjlighet att självständigt utveckla dina funderingar i relation till dina intressen.

Du förväntas självständigt göra sökningar via olika databaser som du får tillgång till via universitets­bib­­lio­­­teket och välja ut cirka 1000 sidor litteratur i form av vetenskapliga skrifter som böcker, tidskrifts­artiklar etc.

Den vetenskapliga rapporten ska vara på mellan 4500 och 5000 ord och följa vetenskapliga krav på akribi. Speciallitteraturen examineras av din handledare.

I bedömning och betygssättning beaktas såväl hur väl du genomfört uppgiften i form av litteraturens rele­vans, hur väl den presenteras och analyseras samt hur självständigt och väl du argumenterar för och utvecklar dina resonemang i förhållande till din forskningsfråga.