Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallitteratur på avancerad nivå

Kursen speciallitteratur syftar till att du ska göra en självständig analys som fördjupar och/eller bred­dar forskningsfrågan i din uppsats. Efter genomgången kurs förväntas du självständigt kunna:

  • söka litteratur inom ett valt forskningsområde,
  • relatera litteraturen till en given frågeställning, samt
  • sammanställa din analys i en vetenskaplig rapport.

Uppgiften för speciallitteraturen är fri, beroende på ditt intresse kan du t.ex. välja att göra en forsknings­översikt, en teoretisk eller en metodteoretisk analys. Tanken är att den ska hjälpa dig att fördju­pa din kunskap om den forskningsfråga som du är intresserad av att belysa närmare och ge dig möjlighet att självständigt utveckla dina funderingar i relation till dina intressen.

Du förväntas självständigt göra sökningar via olika databaser som du får tillgång till via universitets­bib­­lio­­­teket och välja ut cirka 1000 sidor litteratur i form av vetenskapliga skrifter som böcker, tidskrifts­artiklar etc.

Den vetenskapliga rapporten ska vara på mellan 4500 och 5000 ord och följa vetenskapliga krav på akribi. Speciallitteraturen examineras av din handledare.

I bedömning och betygssättning beaktas såväl hur väl du genomfört uppgiften i form av litteraturens rele­vans, hur väl den presenteras och analyseras samt hur självständigt och väl du argumenterar för och utvecklar dina resonemang i förhållande till din forskningsfråga.