Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar

  • 7,5 hp

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv har framväxten av nya teknologier och den alltjämt ökande digitaliseringen stor potential att stärka det preventiva och hälsofrämjande arbetet – genom att exempelvis förutse epidemier, förbättra sjukdomsdiagnostik och skräddarsy hälsoråd och behandlingar. Kopplat till användningen av AI och big data finns det dock många viktiga utmaningar, inte minst när det gäller etik, jämlikhet och demokrati.

Den här kursen introducerar studenten till grundläggande begrepp gällande AI och big data, och ger en översikt av tillämpningar inom det folkhälsovetenskapliga området. Kursen syftar vidare till att fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på etiska dilemman och konsekvenser för jämlikhet och demokrati.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.