Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Reklam & PR: grundläggande redovisning

Ett företags redovisning är central för att löpande kunna informera sina intressenter om hur dess verksamhet utvecklas. Internt är redovisningen ett huvudsakligt underlag på vilket ett företag beslutar om viktiga affärsbeslut och därefter utvärderar de företagsekonomiska effekternafrån besluten.

En universitetskurs i grundläggande redovisning erbjuder praktiska tillämpbara kunskaper för att kunna producera, konsumera och reflektera över redovisning.
I denna kurs går vi igenom följande moment:

-Bokföringens grunder och bokslut
-Lagstiftning och normbildning av betydelse för företags redovisning
-Värdering av företags finansiella ställning samt bestämning av ett företags ekonomiska resultat
-Etiska aspekter på redovisningen
-Räkenskaps- och kassaflödesanalys

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska och engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment
  2. Individuellt skriftligt examinationsmoment
  3. Individuellt webb-prov

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Toivo Lepp
  Kursansvar: Bino Catasus