Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konsumtion, kultur och kommers

Den här kursen syftar till att introducera studenterna till de intrikata vis på vilka diverse marknadsaktörer influerar konsumenters dagliga liv runt om i världen. Kursen uppehåller sig således i skärningspunkten mellan konsumtion, kultur och kommers.

Den övergripande målsättningen med kursen är att ge studenterna nödvändiga teoretiska verktyg för att kunna dechiffrera globala konsumtionskulturer. Konsumtionskultur ska i det här sammanhanget ses som det sociala arrangemang i vilket relationerna mellan meningsfulla sätt att leva sitt liv och de symboliska och materiella resurser som krävs för detta, är medierade genom marknader.

Kursen betonar ett kritiskt (granskande) perspektiv som adresserar den bredare roll som marknadskommunikation har i samhället. Frågor om ansvaret för individer och företag när man använder kunskap och tekniker för marknadskommunikation för att påverka konsumenterna är följaktligen ställda i
centrum.

Möjliga ämnen är:

 • Marknadsföringsteori och marknadskommunikation – Paradigmdebatten
 • Marknadsföring som ideologi
 • Konsumtion som ett identitetsverktyg
 • Motstånd i konsumentkulturen som aktivitet och samhällsfenomen
 • Globalisering
 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är engelska.

  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en serie föreläsningar där ett brett spektrum av olika teoretiska ingångar till konsumtionskultur diskuteras. Detta teoretiska material kommer sedermera att användas under ett antal seminarier där studenterna ombeds reflektera över diverse empiriska material, hämtade från bl.a. reklam och
  populärkultur, såväl som över sina egna erfarenheter som konsumenter.

   

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Grupprojekt och presentation.
  3. Närvaro och deltagande.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Jacob Östberg