Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marknadskommunikationsteori

Kursens övergripande syfte är utveckla den studerandes kunskaper om teorier inom marknadskommunikation.

Kursen fokuserar på centrala teorier inom marknadskommunikation. Kursen har en teoretisk snarare än en beskrivande och normativ karaktär. Snarare än att föreslå hur marknadskommunikation går till, och bör gå till, i praktiken, fokuserar kursen på klassiska och moderna teorier inom marknadskommunikation och Reklam och PR som vetenskap.
 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell kursuppsats utifrån personlig dagbok.
  2. Opponering på kurskamrats kursuppsatsutkast utifrån personlig dagbok.
  3. Aktivt deltagande och närvaro: examinerar lärandemål nummer 1-3.
  4. Muntlig presentation av syntes: examinerar lärandemål nummer 1-3.


  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Johanna Fernholm