Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stress och hälsa i arbetslivet

Det här är en kurs som ger grundläggande kunskaper inom området stress och hälsa, med fokus på att bedöma, värdera och förebygga långvarig stress inom arbetslivet. Den riktar sig till yrkesverksamma inom HR, hälsopedagogik och arbetsmiljö eller andra yrkesgrupper i behov av kunskap om arbetsmiljö och stressförebyggande åtgärder.

Stress är ett angeläget tema i samhällsdebatten och många människor upplever sin vardag som kravfylld och pressad. Det finns ett behov att ge en nyanserad och vetenskapligt baserad bild av vad i samhället och arbetslivet som orsakar stressreaktioner, när stressexponering kan vara skadlig för hälsan, och hur skadlig stress i arbetslivet kan förebyggas.

Kursen ger grundläggande kunskaper i aktuell teoribildning och begrepp inom området stress och hälsa, med fokus på att bedöma, värdera och förebygga långvarig stress inom arbetslivet.

Ett annat centralt tema berör hur långvarig stressbelastning kan kopplas till hjärnfunktion, välbefinnande och återhämtning. Inom kursen ges föreläsningar med de senaste rönen inom stressforskning, till exempel hur nya stressorer inom arbetslivet kan påverka hälsan.

Studenterna kommer att tillämpa kunskaper genom att analysera händelser i det egna arbetslivet.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  OBS! Kursen ges på distans, på halvfart under kvällstid.

  Kursanvisningar
  Stress och hälsa i arbetslivet, 7,5 hp, VT 2022 (286 Kb)

  Undervisning

  Kursen ges på distans, på halvfart under kvällstid, via e-mötestjänst vid Stockholms universitet. All undervisning ges på svenska.

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Delta i undervisning online via Zoom

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. Redogöra för, använda och kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier, och modeller inom området stress och hälsa med särskild tillämpning inom arbetsområdet.
  2. Redogöra för hälsorelaterade effekter av arbetsrelaterad stressbelastning.
  3. Redogöra för, analysera och reflektera över vilka faktorer i samhället, arbetslivet och vardagslivet som kan bidra till skadligt hög stress och stressrelaterad ohälsa samt betydelsen av individuella skillnader.
  4. Redogöra och reflektera över olika organisatoriska och individuella förebyggande åtgärder som kan minska hälsoriskerna med hög stressbelastning inom arbetslivet.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen som betygsätts med A-F, samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift (betygsätts med G eller U).

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Constanze Leineweber, constanze.leineweber@su.se, och Göran Kecklund (examinator), goran.kecklund@su.se.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO