Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

Kursen behandlar människans sociala beteende utifrån ett evolutionärt perspektiv. Under kursen ges en grundläggande orientering i centrala teorier och forskning inom evolutionär socialpsykologi.

Ämnen som inkluderas är bland annat:

 • Centrala frågor och kontroverser inom evolutionspsykologi
 • Prosocialt beteende och samarbete
 • Föräldra- och släktskap
 • Personperception och attraktion
 • Social påverkan och gruppdynamik
 • Aggression
 • Intergrupprelationer och konflikter
 • Språkets evolution.

Litteraturen omfattar human- såväl som djurstudier. Kursen behandlar också de metoder som används för att studera socialpsykologiska fenomen utifrån evolutionär teori.

Kursupplägg

Kursen ges HT 2020 i terminsdel D.

Kursanvisningar: Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Undervisning

I kursen fokuseras på diskussion, analys och kritisk reflektion kring aktuell teori och forskning under litteraturseminarier.

Kurskrav/obligatoriska delar

(a) Inlämning av tre till fem frågor baserat på litteraturen för varje seminarium

(b) Aktivt deltagande i muntliga diskussioner på alla seminarier

(c) Ledning av minst ett seminarium under kursen

(d) Skriftlig fördjupningsuppgift

Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt, med maximalt två missade seminarier. Studenter som missat upp till två av de obligatoriska seminarierna har möjlighet att lämna in kompletteringsuppgifter.

Undervisningsspråket är engelska och/eller svenska.

Förväntade studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs:

 • förstå, beskriva och kritiskt reflektera över det fält av evolutionspsykologin som rör socialpsykologiska frågeställningar
 • redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över teorier, begrepp och forskningsfynd inom evolutionär psykologi med fokus på det område som rör människans sociala beteende.
 • visa de färdigheter som krävs för att delta i forskning, så som förmåga att tydligt presentera och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som dessa baseras på, muntligt i dialog med andra och skriftligt.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgift vid varje seminarietillfälle, ledning av 1-2 seminarier samt en skriftlig översikt över något av kursens områden.

Se kursanvisningarna för mer information.

Examinator

Torun Lindholm
E-post: tlm@psychology.su.se

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

Mer information

Kursen erbjuds som valbar kurs inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp.

Kontakt

Kontaktuppgifter till examinator hittar du ovan under Kursupplägg och Examinator.

Studentexpedition
expeditionen@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Studievägledning
study-master@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen