Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapi och psykologisk behandling, 4: Teori, tillämpning och klinik

Kursen innehåller en fortsatt breddning och fördjupning i teori och behandlingsmetod, dels med avseende på mer omfattande och komplex psykologisk problematik, dels kring olika tillämpningsområden där psykologiskt behandlingsarbete kan vara aktuellt.

Undervisning, som är gemensam för båda alternativen, fokuserar på teoriövergripande aspekter av terapeutrollen och generiska terapeutiska färdigheter.

Kursen ges i två alternativ - psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT), där studenten följer det alternativ som valts för kursen Psykoterapi och psykologisk behandling 2. Gemensam undervisning sker för ämnesinnehåll som är övergripande för båda inriktningarna. Teori och tillämpning samt handlett klientarbete läses inom en och samma inriktning.

27.1 a Teori och tillämpning, KBT, T9, 5 hp

27.1 b Teori och tillämpning, PDT, T9, 5 hp

27.2 Handlett klientarbete, T9, 4.5 hp

27.3 Egen psykoterapi, 1 hp

Handledd psykoterapi fortsätter som ett centralt moment under denna termin. Det kliniska arbetet sker på mottagningen vid Psykologiska Institutionen. I handledning får studenterna i grupp fortsätta att utveckla kliniska färdigheter med sikte på fördjupade och breddade kunskaper inom området, med särskilt fokus på att avsluta och utvärdera behandling.

För delkursen Egen psykoterapi skall den studerande slutföra egen psykoterapi individuellt eller i grupp. Syftet är att inför den framtida yrkesrollen använda den egna erfarenheten i en process mot ökad självkännedom, personlig medvetenhet och insikt.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9.

  Delkurser

  KBT - Kognitiv beteendeterapi

  Kursanvisningar:

  Teori och tillämpning, KBT, 5 hp, HT 2022 (136 Kb)

  Teori och tillämpning, KBT, 5 hp, VT 2023 (122 Kb)

  Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2022 (160 Kb)

  Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, VT 2023 (172 Kb)

  Egen psykoterapi, 1 hp

  PDT - Psykodynamisk psykoterapi

  Kursanvisningar:

  Teori och tillämpning, PDT, 5 hp, HT 2022 (179 Kb)

  Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2022 (235 Kb)

  Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, VT 2023 (235 Kb)

  Egen psykoterapi, 1 hp

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Handledd psykoterapi sker i mindre grupper enligt information för respektive inriktning och omfattar totalt 40 timmar handledning i grupp. I normalfallet ingår studenten i en och samma grupp under 3 terminer, men examineras mot uppsatta förväntade studieresultat efter varje kurs.

  Deltagande i handledning, seminarier, gruppövningar samt vissa föreläsningar är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för teorier och modeller för fallformulering, samt identifiera behandlingstekniker, specifikt vad gäller mer omfattande och komplex psykologisk problematik.
  • fortlöpande integrera inriktningsspecifika samt generiska färdigheter med självkännedom och empati samt fortlöpande kritiskt utvärdera en behandlingsplan.
  • utifrån insamlad kunskap presentera fallbeskrivningar på fördjupad nivå, samt kritisk värdera det genomförda psykoterapeutiska arbetet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt belysa och värdera etiska aspekter.
  • integrera och tillämpa de samlade kunskaper och färdigheter som utvecklats under kurserna Psykoterapi och psykologisk behandling 1 – 4, samt identifiera sitt fortsatta behov av utveckling och lärande.
  • i enlighet med vald metod planera och avsluta behandlingsarbetet på ett professionellt sätt.
  • applicera ett forskningsetiskt resonemang kring kliniska verksamheter där forskning och utvärdering bedrivs.

  Examination

  Examinationen sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov, bedömning av färdighetstränande moment, bedömning av deltagande i handledning samt bedömning av prestation i terapisituationen på basis av såväl inspelat material som av muntliga och skriftliga rapporter.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för respektive delkurs.

  Principer och rutiner för underkännande eller avbrytande av klientarbetet

  I normalfallet sätts betyg efter genomgången delkurs. I särskilda fall kan dock ett underkännande komma i fråga under pågående delkurs. Examinator kan avbryta klientarbetet och även underkänna en student under pågående kurs, om handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med klienter, eller att det finns risk för att studenten i sitt klientarbete kan skada annan person.

  Läs mer i kursplanen och kursanvisningarna.

  Examinator

  KBT - Kognitiv beteendeterapi

  Kursansvariga lärare: Therese Anderbro, therese.anderbro@psychology.su.se, Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se, och Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se

  PDT - Psykodynamisk psykoterapi

  Kursansvariga lärare: Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se och Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet