Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign

Kursen introducerar experimentell metodik med särskilt fokus på "single-subject" designer som en användbar

forskningsmetod i kliniska och pedagogiska sammanhang. Kursen tar upp metoder för observation och

registrering av beteende, samt olika designer för att observera effekter av interventioner. Särskilt betoning

läggs vid den sociala validiteten vid definiering av målbeteende och metoder för att registrera beteende. I

detta kommer speciellt tonvikt att läggas vid etiska frågor vid val av målbeteende och beteendets relevans i

familj och övrig kontext. Vidare kommer kritisk granskning av artiklar baserade på nämnda design att ges

speciellt utrymme.

Detta är kurs två av sex fristående kurser inom autismspektrumtillstånd och tillämpad beteendeanalys som ges i samarbete med Specialpedagogiska institutionen. Kurs 1-2 ges HT17. Önskar du läsa båda kurserna behöver du därför även ansöka till kurs 1 som ges vid Specialpedagogiska institutionen "Tillämpad beteendeanalys I - Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar"(UQ431F).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.