Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i psykoterapi

Kursen behandlar kunskap om vetenskapligt skrivande av klinisk relevans inom området psykoterapi och är förlagd till utbildningens sista läsår.

Studenterna skriver, individuellt eller i par, ett examensarbete inom ett psykoterapeutiskt relevant område.

På termin 5 skrivs en problemformulering och undersökningsplan med den tidigare genomförda förberedande forskningsmetoden som grund.

Under termin 6 genomförs och slutförs arbetet. Primärt skall arbetet vara empiriskt, men litteraturöversikter kan också utföras, och då i form av meta- eller begreppsanalyser.

Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnesförankrat skrivande på vetenskaplig grund.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 5 och 6.

  Kursanvisningar: Se rubriken Delkurser nedan!

  Delkurser

  Termin 5

  Kursanvisningar: Examensarbete i psykoterapi: Problemformulering och undersökningsplan, 3 hp, HT 2020.

  Termin 5 och 6

  Kursanvisningar för hela kursen: Examensarbete i psykoterapi, 15 hp, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, handledning och studentens opponering på annans arbete.

  Närvaro vid seminarier är obligatorisk.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Formulera en frågeställning/hypotes, kunna samla in och bearbeta data enligt beprövade vetenskapliga metoder, samt kritiskt pröva eget arbete och kunna kommunicera detta.
  • Bidra till utveckling av yrke och verksamhet genom tillämpning av vetenskapliga principer.
  • Visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- eller utvecklingsarbete.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Skriftlig problemformulering och undersökningsplan, skriftligt självständigt arbete, samt ventilering av det skriftliga självständiga arbetet med annan student som opponent samt opposition på annan students självständiga arbete. Examinationen avser både det skrivna arbetet och det muntliga försvaret av detta. Principerna för sammanvägningen av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna som meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Therese Anderbro, therese.anderbro@psychology.su.se, Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se, och Bo Vinnars, bo.vinnars@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sök ut ditt schema på schema.su.se och filtrera efter behov på terminsgrupp, inriktning osv. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

  Eller prova nedanstående länkar.

  Termin 5

  Schema HT 2020

  Termin 6

  Schema VT 2021, KBT

  Schema VT 2021, PDT

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykoterapeutprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet