Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1, 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge en omfattande introduktion till regressionsanalys och dess användningsområden och begränsningar. Kursen fokuserar på linjär regressionsanalys av kontinuerliga beroendevariabler, men även logistisk regressionsanalys. Kursen täcker både bivariat och multivariat regressionsanalys. På kursen diskuteras ämnen som skensamband och icke-direkta effekter, interaktionseffekter, variabeltransformeringar, outliers, heteroskedasticitet samt multikollinearitet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt forskningsfrågor som de olika metoderna kan besvara samt presentation och tolkning av resultat inklusive metodernas begränsningar.

Kursen kräver elementära förkunskaper i kvantitativ analys. Erfarenhet av statistikprogrammet Stata rekommenderas. Kursen är även lämplig för studenter som läst regressionsanalys tidigare, men behöver aktualisera sina kunskaper. Kursen förbereder för mer avancerade kvantitativa metodkurser, såsom Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, SO7033.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen