Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvalitativ forskningsmetod

Kursens tonvikt ligger vid att studenten ska få förståelse för det bidrag till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete som olika kvalitativa analysmetoder kan ge. Kursen fokuserar också på att belysa vilken betydelse teoretiska perspektiv och begrepp har för fruktbara kvalitativa analyser.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Tematiskt bygger kursen vidare på den delkurs i kvalitativ metod som ges på socionomprogrammets tredje termin, men kan läsas utan sådan erfarenhet. Grundläggande kunskap om kvalitativt analysarbete förutsätts dock. Under kursen genomförs bl a gemensam kodning och teoretisk analys av olika empiriska material. Studenter kan med fördel koppla undervisningen till och under kursen arbeta vidare med egna kvalitativa empiriska material. Detta är dock en möjlighet, inget krav. 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar flera olika kvalitativa typer av data och analysmetoder, däribland kvalitativ forskningsintervju, diskursanalys, analys av internetmaterial samt observationer. 

  Kursens innehåll:

  • fördjupad tillämpning av olika kvalitativa forskningsmetoder (intervjuer, observationer, textanalys)
  • kritisk granskning av olika forsknings- och analysmetoder
  • olika analytiska tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning
  • begrepp som validitet och reliabilitet och hur de kan relateras till och värderas vid analys av kvalitativt material
  • fördjupning och problematisering av forskningsetiska principer

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • identifiera, kategorisera och värdera ett kvalitativt empiriskt material 
  • kritiskt granska, analysera och värdera olika forskningsmetoders användningsområden
  • kritiskt granska och motivera forskningsetiska principer
  • självständigt tillämpa och värdera olika forsknings- och analysmetoder
  • genomföra uppgift inom angiven tidsram
    

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Inför flera seminarier ska alla studenter förutom kurslitteratur läsa en utvald empirisk artikel som kommer att diskuteras. Dessutom får grupper av studenter inhämta, avgränsa, analysera och presentera olika kvalitativa empiriska material på seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen. I övrigt krävs närvaro och aktivt deltagande vid workshops och seminarier. 

  Examinator

  Kursansvarig lärare är examinator. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Förutom kurslitteratur tillkommer ett antal aktuella vetenskapliga artiklar som bestäms före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare Mats Ekendahl (mats.ekendahl@socarb.su.se) nås via epost eller Athena-meddelande. För frågor om kursadministration och antagning kontakta kursadministratör Sandra Daum (sandra.daum@socarb.su.se).

  Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå