Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete

För att gå den här kursen måste du vara antagen till masterprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursen behandlar olika centrala moment i skrivprocessen. Vi belyser såväl praktiskt hantverksmässiga aspekter som teoretiskt metodologiska aspekter. Du får hjälp att formulera en hanterbar inriktning på ditt uppsatsprojekt och att ge det en god forskningsanknytning. På kursen får du synpunkter och råd på ditt uppsatsskrivande. Med stöd av sakkunnig handledare skriver du din masteruppsats i socialt arbete. Kursen avslutas med ett seminarium där din uppsats granskas och diskuteras.

 • Kursupplägg

  Uppsatsskrivande och design

  Under seminarierna diskuteras centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats. Praktiska aspekter av uppsatsarbete belyses. Deltagarna bereds möjligheter att diskutera sina forskningsplaner genom att presentera en preliminär forsknings- och tidsplan för sin uppsats.

  Forskningsmetod

  Till seminariet hör en delkurs i forskningsmetod med syfte att stödja uppsatsarbetet. Inriktningen är dels att ge översikter över forskningsmetoder och forskningsdesign men även att gå in mer specifikt på metodfrågor relaterade till de individuella uppsatsprojekten. Denna del fungerar som en form av kollektiv handledning.

  Handledning

  Handledningen sker enskilt i direkt anslutning till uppsatsarbetet och behandlar uppsatsens specifika metodproblem.

  Uppsatsseminarier

  Varje enskild färdig uppsats skall ventileras på ett seminarium med en formaliserad opposition. Författaren skall vid detta tillfälle försvara sitt uppsatsarbete.

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna planera, designa och genomföra ett forskningsarbete i mindre skala. 

  Delkurser

  Delkurs 1: Forskningsplan, 3 hp
  Research Plan

  • Formulera en forskningsbar problemformulering
  • Genomföra en representativ forskningsinventering över ett valt problemområde
  • Välja en relevant forskningsdesign och tillämpa denna i vetenskapligt uppsatsskrivande

  Delkurs 2: Självständigt arbete, 27 hp
  Individual Projekt

  • Färdigställa ett självständigt skriftligt forskningsprojekt i mindre skala (uppsats).
  • Försvara sitt forskningsprojekt vid examinationsseminarium
  • Genomföra godkänd opponering på ett annat självständigt skriftligt forskningsprojekt (uppsats).

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt i form av handledning.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Färdigställande av ett självständigt skriftligt forskningsprojekt i mindre skala (uppsats). 

  Delkurs 1: Forskningsplan, 3 hp
  Research Plan 

  Betygsgradering: U/G

  För godkänt betyg på delkursen krävs:

  • Godkänd litteraturöversikt/forskningsbakgrund
  • Godkänd forskningsplan

  Övriga kurskrav:
  Seminariedeltagande enligt lärares anvisning.

  Delkurs 2: Självständigt arbete, 27 hp
  Individual Project

  För godkänt på delkursen krävs:
  Godkänt självständigt skriftligt forskningsprojekt i mindre skala (uppsats)

  Övriga kurskrav:

  • Försvar av egen uppsats på seminarium.
  • Godkänd opposition på annan students uppsats.

  Grund för delkursens betyg:
  Det sjugradiga delkursbetyget baseras på uppfyllande av övriga kurskrav samt på betyget för det självständiga arbetet (uppsatsen).

  Konsekvenser av betyget Fx resp. F:
  En uppsats som fått betyget Fx kan kompletteras vid ett tillfälle inom 5 veckor från det att resultat meddelades. Om inte kompletteringen godkänns eller kommer in i tid kvarstår betyget Fx och ett provtillfälle är därmed förbrukat. Vid F resp. kvarstående Fx efter ej godkänd komplettering ska studenten lämna in en ny och väsentligt omarbetad uppsats för ny bedömning. Uppsatsen ska då läggas fram vid ett nytt examinationsseminarium och studenten ska göra en ny opposition. Nytt provtillfälle kan ske tidigast 5 veckor efter att resultat vid förra provtillfälle meddelades. Studenten kan lägga fram en uppsats vid max 5 provtillfällen. Som provtillfälle räknas varje inlämning av uppsats för bedömning

  Se i övrigt institutionens gemensamma regler och riktlinjer för examination och omexamination.

  Examinator

  Lisa Skogens och Ninive von Greiff

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lisa Skogens (lisa.skogens@socarb.su.se)

  Ninive von Greiff (ninive.von.greiff@socarb.su.se)