Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete

För att gå den här kursen måste du vara antagen till masterprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursen behandlar olika centrala moment i skrivprocessen. Vi belyser såväl praktiskt hantverksmässiga aspekter som teoretiskt metodologiska aspekter. Du får hjälp att formulera en hanterbar inriktning på ditt uppsatsprojekt och att ge det en god forskningsanknytning. På kursen får du synpunkter och råd på ditt uppsatsskrivande. Med stöd av sakkunnig handledare skriver du din masteruppsats i socialt arbete. Kursen avslutas med ett seminarium där din uppsats granskas och diskuteras.

 • Kursupplägg

  Uppsatsskrivande och design

  Under seminarierna diskuteras centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats. Praktiska aspekter av uppsatsarbete belyses. Deltagarna bereds möjligheter att diskutera sina forskningsplaner genom att presentera en preliminär forsknings- och tidsplan för sin uppsats.

  Forskningsmetod

  Till seminariet hör en delkurs i forskningsmetod med syfte att stödja uppsatsarbetet. Inriktningen är dels att ge översikter över forskningsmetoder och forskningsdesign men även att gå in mer specifikt på metodfrågor relaterade till de individuella uppsatsprojekten. Denna del fungerar som en form av kollektiv handledning.

  Handledning

  Handledningen sker enskilt i direkt anslutning till uppsatsarbetet och behandlar uppsatsens specifika metodproblem.

  Uppsatsseminarier

  Varje enskild färdig uppsats skall ventileras på ett seminarium med en formaliserad opposition. Författaren skall vid detta tillfälle försvara sitt uppsatsarbete.

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna planera, designa och genomföra ett forskningsarbete i mindre skala. 

  Delkurser

  Delkurs 1: Forskningsplan, 3 hp
  Research Plan

  • Formulera en forskningsbar problemformulering
  • Genomföra en representativ forskningsinventering över ett valt problemområde
  • Välja en relevant forskningsdesign och tillämpa denna i vetenskapligt uppsatsskrivande

  Delkurs 2: Självständigt arbete, 27 hp
  Individual Projekt

  • Färdigställa ett självständigt skriftligt forskningsprojekt i mindre skala (uppsats).
  • Försvara sitt forskningsprojekt vid examinationsseminarium
  • Genomföra godkänd opponering på ett annat självständigt skriftligt forskningsprojekt (uppsats).

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt i form av handledning.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Lisa Skogens och Ninive von Greiff

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lisa Skogens (lisa.skogens@socarb.su.se)

  Ninive von Greiff (ninive.von.greiff@socarb.su.se)

  Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå