Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet

Under termin 1 läser du kursen Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet. Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Socialt arbete som vetenskapligt och praktiskt fält
  • Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på individ, grupp och samhälle inklusive beaktande av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • Socionomens roll som rättstillämpare genom träning i juridisk metod med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
  • Vetenskaplig och professionell kommunikation

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för sociala processer och problem samt kännedom om det sociala arbetets vetenskapliga grund
  • visa kunskaper om juridisk terminologi och rättsliga principer genom analys av rättskällor och förmåga att tillämpa gällande rätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
  • kommunicera och kritiskt diskutera företeelser och situationer relaterade till det sociala arbetets praktikfält
  • uppvisa kunskap om samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på individ, grupp och samhälle samt samspelet mellan dessa, inklusive beaktande av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • relatera inom kursen förekommande teorier och begrepp till socialt arbete

  Delkurser

  S1IN    Introduktion till socialt arbete    7.5 hp
  S1JU    Juridik i socialt arbete I    7.5 hp
  S1SO    Sociologi för socialt arbete    7.5 hp
  S1PS    Psykosocialt arbete I    7.5 hp

  ______________________________
  Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

  Som framgår av titeln så kommer du som student att under denna delkurs introduceras till området socialt arbete som kunskaps- och praktikfält. Det innebär att delkursen är bred till sitt innehåll och att de teman och områden som berörs kommer att återkomma för fördjupning under utbildningens gång.

  Delkursen ger en introduktion till:

  • det sociala arbetets historia
  • socialt arbete som kunskaps- och praktikfält
  • det akademiska sammanhanget och vetenskapligt skrivande
  • samtal som professionellt verktyg

  Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

  • uppvisa kunskap om det sociala arbetets historia i Sverige och internationellt
  • uppvisa kunskap om och reflektera över socialt arbete som kunskaps- och praktikfält
  • uppvisa kunskap om det akademiska sammanhanget man befinner sig i som socionomstudent och om grundprinciperna för vetenskapligt skrivande  
  • på en grundläggande nivå förstå och analysera en vetenskaplig text
  • på en grundläggande nivå uppvisa kunskap om professionella samtal i socialt arbete

  ______________________________
  Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp

  Delkursen erbjuder en introduktion till socionomens roll som rättstillämpare. Det handlar om förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området samt om att träna praktisk rättstillämpning med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

  Närmare bestämt behandlar delkursen:

  • rättsdogmatiska kunskaper i nationell och internationell rättskällelära med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
  • träning i juridisk metod genom praktisk tillämpning inom de rättsområden som ingår i delkursen
  • förståelse för integrering av rätten med vetenskapliga kunskaper inom socialt arbete

  Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

  • visa kunskaper om juridisk terminologi och rättsliga principer med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
  • visa förmåga att tillämpa författningar och andra rättskällor genom att utifrån analys av faktiska rättsfall och fallbeskrivningar identifiera rättsliga problem
  • genom självständig analys koppla rättsliga problem till rättskällor och vetenskapliga kunskaper inom socialt arbete och komma till välmotiverade slutsatser

  ______________________________
  Sociologi för socialt arbete, 7,5 hp

  Delkursens övergripande syfte är att du som student ska få grundläggande kunskaper om samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på individ, grupp och samhälle, samt vetenskaplig och professionell kommunikation. Det innebär att du kommer att få kunskap om sociala processer och problem, olika perspektiv på individ-grupp-samhälle, att kommunicera och kritiskt diskutera företeelser och situationer samt relatera sociologiska teorier och begrepp till socialt arbete.

  Närmare bestämt så behandlar delkursen:

  • Centrala teorier, begrepp och diskussioner inom klassisk och modern sociologi
  •  Samhällets institutioner och förändringar utifrån grundläggande samhällsteori
  • Sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på makt (genus, generation, klass, etnicitet, funktionalitet och sexuell läggning)
  • Sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på mäns våld mot kvinnr och våld i nära ationer
  •  Studier av socialt arbete som praktikfält (studiebesök inkl. skrivuppgift)

  Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

  • identifiera och förklara väsentliga samhällsprocesser utifrån sociologiska perspektiv
  • tillämpa sociologiska teorier om samhällets uppbyggnad för att analysera relationer mellan strukturer, grupper och individer
  • tillämpa sociologiska begrepp i analyser av sociala grupper och sociala relationer
  • tillämpa sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • analysera gruppers och individers interaktion ur ett sociologiskt mikro- och makroperspektiv
  • reflektera över företeelser och situationer relaterade till socialt arbete som praktikfält

  ______________________________
  Psykosocialt arbete I, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att du som student ska få en bred introduktion till det område som kallas psykosocialt arbete.

  Delkursens innehåll omfattar därför följande områden:

  • Grundläggande orientering om psykologiska teorier av relevans för socialt arbete
  • Socialvetenskapliga perspektiv på uppkomsten av psykisk ohälsa, utveckling och återhämtningsprocess
  • Socialvetenskapliga perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • Socialt arbete och människor med psykisk ohälsa; historik, lagstiftning och praktik
  • Innebörden av hjälpande relationer och den relationella aspekten av socialt arbete
  • Socialpsykologisk teoribildning och tillämpningsområden inom socialt arbete

  Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

  • Reflektera över och diskutera bemötande av människor i olika skeden av livet i socialt utsatta situationer med utgångspunkt i etiska överväganden och psykologiska teorier
  • Redogöra för och diskutera socialvetenskapliga perspektiv på psykisk ohälsa samt på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • Reflektera över och diskutera hur insatser i socialt arbete kan påverka livsvillkoren och den psykiska problematiken för människor med psykisk ohälsa
  • Uppvisa förmåga att analysera hur psykologiska, socialpsykologiska och psykosociala teorier och modeller påverkar den professionella relationen i socialt arbete

  Undervisning

  ______________________________
  Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter och tillämpningsövningar.

  ______________________________
  Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter och tillämpningsövningar.

  ______________________________
  Sociologi för socialt arbete, 7,5 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter, studiebesök och tillämpningsövningar. Du kommer att öva dig på färdigheter såsom att identifiera, förklara, tillämpa, analysera och reflektera. Detta är färdigheter som utvecklas under seminarierna. De teoretiska delarna av de förväntade studieresultaten tillgodogör du dig genom föreläsningar och läsning av kurslitteraturen.

  ______________________________
  Psykosocialt arbete I, 7,5 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och tillämpningsövningar.

  Examination

  Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala.
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  För delkursens betygskriterier, se separata delkursbeskrivningar.
  För godkänt krävs lägst betygsgraden E på samtliga delkurser. Slutbetyg för hela kursen baseras på ett medeltal av delkursbetygen och på respektive delkurs omfattning.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens regler och riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).

  Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma delkurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad delkurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  ______________________________
  Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

  Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång. Salstentamen baserar sig på innehåll i föreläsningar och litteratur. Övriga arbetsformer under delkursen, såsom individuella uppgifter, gruppuppgifter och seminarier fungerar som förberedelser för salstentamen.

  För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d.v.s. lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

  Slutbetyg på kursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:

  • Individuell salstentamen.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande enligt lärarens anvisningar i delkursbeskrivning.
  • Godkänd deltagande i gruppuppgifter där redovisningen kan vara både muntlig och skriftlig
  • Godkänt individuellt skriftligt kunskapstest.
  • Godkänt deltagande i workshop (arbetande seminarium) om skrivande och källhantering.

  Frånvaro vid seminarier kan i vissa fall kompenseras med individuell examinationsuppgift enligt examinators anvisningar

  Grund för delkursens betyg: 
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på den individuella salstentamen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  ______________________________
  Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp

  Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång.

  För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentamen (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

  Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:

  • Salsskrivning.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga uppgifter enligt lärarens anvisningar i delkursbeskrivningen.

  Kompletterings- och tilläggsuppgifter ska vara examinator till handa senast tre veckor efter kursavslut.

  Frånvaro från högst fyra seminarier kan kompenseras med individuella ersättningsuppgifter enligt lärarens anvisningar. Frånvaro från mer än fyra seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salsskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa
  examinationstillfälle.

  ______________________________
  Sociologi för socialt arbete, 7,5 hp

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:

  • Salsskrivning.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt aktivt deltagande i seminarier samt uppgifter individuella eller i grupp, vilka kan vara både muntliga och skriftliga.

  Frånvaro vid seminarier kan kompenseras med individuella ersättningsuppgifter enligt examinators anvisningar. Frånvaro från mer än 75% innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salsskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa
  examinationstillfälle

  ______________________________
  Psykosocialt arbete I, 7,5 hp

  Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång.

  För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, deltagande vid studiebesök, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

  Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  • Hemskrivning.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande enligt lärares anvisningar.
  • Godkända individuella eller gruppvisa presentationer, som kan vara både muntliga och skriftliga, baserade på centrala avsnitt i litteraturen.
  • Frånvaro från högst ett seminarium kan kompenseras med individuell ersättningsuppgift enligt lärarens anvisningar.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på hemskrivningen efter godkända presentationer.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle

  Examinator

  Introduktion till socialt arbete: Åsa Backlund och Sara Erlandsson

  Juridik i socialt arbete I: Eva Fromholz

  Sociologi för socialt arbete: Pär Engholm

  Psykosocialt arbete I: Sam Larsson och Alain Topor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För detaljerat schema, se kursbeskrivning för respektive delkurs.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Introduktion till socialt arbete: Åsa Backlund och Sara Erlandsson
  asa.backlund@socarb.su.se; sara.erlandsson@socarb.su.se

  Juridik i socialt arbete I: Eva Fromholz
  eva.fromholz@socarb.su.se

  Sociologi för socialt arbete: Pär Engholm
  par.engholm@socarb.su.se

  Psykosocialt arbete I: Sam Larsson och Alain Topor
  sam.larsson@socarb.su.se; alain.topor@socarb.su.se