Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med barns och familjers välfärd

Kursen är tänkt att vara en översiktlig introduktion till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på dess betydelse för socialt arbete.

Kursen består av tre delar.

I en första del behandlas den historiska kontexten och de politiska omständigheter som har legat till grund för den svenska välfärdsmodellen. Här tar vi upp avgörande områden inom den politiskt styrda ekonomin och välfärdspolicy, sociala rättigheter, arbetsmarknadsrelationer, könsaspekter på välfärdspolicyn, välfärdsstatens organisering och fördelningspolitiska frågor och förhållanden i den svenska välfärdsmodellen.

Den andra delen tar upp aktuella perspektiv på det sociala arbetet med barns välfärd, hur detta fält organiserats, karaktären hos insatser för barn och familjer samt konsekvenser av dessa.

I kursens tredje del behandlas våld i nära relationer och barns utsatthet för detta. I kursen undersöker vi den politiska bakgrunden till det sociala arbetet med våld i nära relationer, med speciellt fokus på barns utsatthet. Vi tar också upp hur forskningsfältet utvecklats inom området.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar: 

  • Politiska teorier om välfärdsstaten 
  • Den offentliga sektorn och välfärdspolitiken
  • Centrala aspekter i aktuell forskning om barns välfärd i Sverige
  • Den sociala barnavårdens inflöde, insatser och utfall
  • Våld i nära relationer och barns utsatthet

  Efter fullgjord kurs förväntas studenterna kunna:

  • Analysera nutida utvecklingstrender inom välfärdspolitiken och dess konsekvenser för socialt arbete
  • Beskriva sociala insatser för barn och unga samt analysera insatsernas organisering, innehåll och konsekvenser
  • Beskriva framväxten av forskningsfältet våld i nära relationer och analysera samhällets insatser

  Delkurser

  MOD3 Den svenska modellen 3, 5 hp.

  The Swedish Model 3

  Innehåll:

  • Välfärdsstatens teoretiska grund och organiseringen av välfärdsstaten
  • Centrala aspekter av socialt arbete och dess relation till socialpolitiska skeenden

  Förväntade studieresultat:

  • Identifiera centrala drivkrafter och aktörer till den svenska modellen och relatera dessa till arbetsmodeller i socialt arbete
  • Reflektera över och analysera den historiska bakgrunden till den svenska modellen

  CHIL Social barnavård i Sverige i ett internationellt perspektiv, 5 hp. 

  Child Welfare in Sweden in an International Perspective

  Innehåll:

  • Organisering av social barnavård i Sverige i ett komparativt perspektiv
  • Utfall och effekter av interventioner inom social barnavård.
  • Perspektiv på risk och riskbedömningar i barnavårdsarbetet.

  Förväntade studieresultat:

  • Beskriva centrala aspekter av svensk social barnavård och jämföra med motsvarande verksamhet i andra länder.
  • Orientera sig i vetenskapliga texter samt problematisera centrala begrepp och frågeställningar i forskning och praktik inom social barnavård.
  • I skrift kunna identifiera och analysera relevanta teman inom forskningsfältet.

  VIBU: Våld i nära relationer och barns utsatthet, 5 hp.

  Domestic Violence and Children´s Exposure

  Innehåll: 

  • Ett historiskt perspektiv på hur våld i nära relationer blev ett politiskt, praktiskt och forskningsmässigt problem
  • Våld i nära relationer och barns utsatthet som empiriskt och teoretiskt fält

  Förväntade studieresultat:

  • Redogöra för och diskutera hur och när familjevåld uppmärksammats som ett socialt problem
  • Diskutera och analysera det sociala arbetets villkor och insatser vid våld i nära relationer och barns utsatthet

  Undervisning

  Undervisningen sker på engelska

  MOD3 Den svenska modellen 3, 5 hp.

  The Swedish Model 3

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

  CHIL Social barnavård i Sverige i ett internationellt perspektiv, 5 hp.

  Child Welfare in Sweden in an International Perspective

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

  VIBU: Våld i nära relationer och barns utsatthet, 5 hp.

  Domestic Violence and Children´s Exposure

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

  Begränsningar

  I en examen får inte denna kurs överlappa kunskapsmässigt med andra delkurser/kurser med liknande innehåll.

  Examination

  Närvaro och aktivt deltagande är obligatorisk vid seminarier och examinationer.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala

  A= Utmärkt

  B= Mycket bra

  C= Bra

  D= Tillfredsställande

  E= Tillräckligt

  Fx= Underkänd, något mer arbete krävs

  F= Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer kommuniceras muntligt och skriftligt vid kursstart. För godkänt krävs lägst betyget E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare kurstillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Grund för kursens betyg: Kursbetyget baseras på betyget på delkursernas hemskrivningar.

  Konsekvenser av betyget F och Fx: Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  MOD3 Den svenska modellen 3, 5 hp.

  The Swedish Model 3

  Närvaro är obligatorisk vid seminarier och examinationer.

  Examination består av individuella hemskrivningar.

  CHIL Social barnavård i Sverige i ett internationellt perspektiv, 5 hp.

  Child Welfare in Sweden in an International Perspective

  Närvaro och aktivt deltagande är obligatorisk vid seminarier och examinationer.

  Examination består av individuella hemskrivningar.

  VIBU: Våld i nära relationer och barns utsatthet, 5 hp.

  Domestic Violence and Children´s Exposure

  Närvaro och aktivt deltagande är obligatorisk vid seminarier och examinationer.

  Examination består av individuella hemskrivningar.

  Examinator

  Ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se