Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering

Kursen är tänkt att vara en översiktlig introduktion till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på dess betydelse för socialt arbete.

Kursen består av tre delar.

I en första del behandlas den historiska kontexten och de politiska omständigheter som har legat till grund för den svenska välfärdsmodellen. Här tar vi upp avgörande områden inom den politiskt styrda ekonomin och välfärdspolicy, sociala rättigheter, arbetsmarknadsrelationer, könsaspekter på välfärdspolicyn, välfärdsstatens organisering och fördelningspolitiska frågor och förhållanden i den svenska välfärdsmodellen.

En andra del handlar om social exklusion. Social exklusion förstås här som en mångdimensionell process som leder till olika former av exklusion som hindrar människor från att till fullo kunna delta i de aktiviteter och få de möjligheter som medborgare normalt har tillgång till. Social exklusion analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv, som inkluderar klass, genus och etnicitet. Målet är att få en förståelse för de processer som leder till exklusion, och även förstå inklusionsprocesser.

En tredje del behandlar centrala delar av lagstiftningen som berör Sveriges välfärd. Kursen täcker även in beröringspunkter den svenska lagstiftningens relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter, med speciellt fokus på barns rättigheter.

 • Kursupplägg

  Följande teman behandlas i kursen:

  • Politiska teorier om välfärdsstater och rättsstater 
  • Den offentliga sektorn och välfärdspolitiken
  • Jämställdhetsaspekter på välfärdspolitiken
  • Social inkludering och exkludering
  • Socialt arbete baserat på juridik och mänskliga rättigheter
  • Centrala aspekter av det sociala arbetet 
  • Nutida utvecklingstrender

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva uppkomsten av och omvandlingen av den svenska modellen i ett historiskt perspektiv
  • Identifiera centrala drivkrafter och aktörer för den svenska modellen med hjälp av politiska teorier om välfärdsstater
  • Beskriva och diskutera det sociala arbetets plats och funktion i den svenska välfärdsmodellen
  • Reflektera över hur inkluderande och exkluderande praktiker uppstår och vilken betydelse det har för socialt arbete
  • Analysera och diskutera den svenska välfärdsmodellen och det sociala arbetet med utgångspunkt i juridik och mänskliga rättigheter samt barnperspektivet 
  • Analysera nutida utvecklingstrender och dess konsekvenser för det sociala arbetet

  Delkurser

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp

  The Swedish Model

  Innehåll:

  • Välfärdsstaternas teoretiska grund och organiseringen av välfärdssektorn
  • Centrala aspekter av socialt arbete och dess relation till socialpolitiska skeenden

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:

  • Identifiera centrala drivkrafter och aktörer till den svenska modellen och relatera dessa till arbetsmodeller i socialt arbete
  • Reflektera över och diskutera den historiska bakgrunden till den svenska modellen
  • Analysera nutida utvecklingstrender och dess konsekvenser för socialt arbete

  Delkurs 2: Social exkludering, 5hp

  Social Exclusion

  Innehåll:

  • Teoretiska perspektiv på sociala problem, social exkludering, social rättvisa och socialt kapital
  • Analys av processer för social exkludering i marginaliserade områden
  • Strategier för att motverka social exkludering för individer och grupper i befolkningen

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:

  • Presentera en teoretisk förståelse över sociala problem, social exkludering, social rättvisa och socialt kapital
  • Identifiera processer som leder till social exkludering och koppla detta till individer och grupper i befolkningen
  • Diskutera social exkludering i förhållande till kön, klass, etnicitet och ålder
  • Analysera socialt exkluderande processer i marginaliserade områden
  • Beskriva och diskutera metoder i socialt arbete som motverkar social exkludering och som utgör strategier för social inkludering

  Delkurs 3: Juridik i socialt arbete, 5 hp

  Law and social work 

  Innehåll:

  • Juridik och mänskliga rättigheter i välfärdskontexten - bakgrund och utveckling
  • Perspektiv på juridiken och mänskliga rättigheter i det sociala arbetets praktik

  Förväntade studieresultat:

  • Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 
  • Relatera juridik och mänskliga rättigheter till välfärdskontexten
  • Diskutera och problematisera juridiken och mänskliga rättigheter i det sociala arbetets praktik

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Undervisningen sker på engelska.

  Begränsningar

  I en examen får inte denna kurs överlappa kunskapsmässigt med andra delkurser/kurser med liknande innehåll.

  Den student som tidigare examinerats i kurs med delkursen MOD, MOD1, MOD2 eller MOD3 erhåller en särskild instruktion om instudering av litteratur samt särskild examinationsuppgift som innebär fördjupning/breddning av innehåll och förväntade studieresultat i MOD4. Studenten ska också få ett intyg där det finns en redogörelse av innehållet i den särskilda uppgiften.

  Examination

  Närvaro är obligatorisk vid seminarier och examinationer. Frånvaro vid högst ett seminarietillfälle per delkurs ersätts med en skriftlig uppgift enligt lärarens anvisningar.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala

  A= Utmärkt

  B= Mycket bra

  C= Bra

  D= Tillfredsställande

  E= Tillräckligt

  Fx= Underkänd, något mer arbete krävs

  F= Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer kommuniceras muntligt och skriftligt vid kursstart. 

  För godkänt krävs lägst betyget E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare kurstillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs. 

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Grund för kursens betyg: Kursbetyget baseras på betyget på delkursernas hemskrivningar.

  Konsekvenser av betyget F och Fx: Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. Beträffande regler för examination och omexamination fastställda av institutionsstyrelsen, se information om regler och riktlinjer vid examination på institutionens hemsida.

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp.

  The Swedish model

  Examination med graderat betyg: Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Delkurs 2: Social exkludering, 5 hp

  Social exclusion

  Examination med graderat betyg: Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Delkurs 3: Juridik i socialt arbete, 5 hp

  Law and social work 

  Examination med graderat betyg: Individuell hemskrivning.

  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Examinator

  Ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se