Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i psykoterapeutisk teori och metod. I kursen behandlas psykiatrisk och psykodynamisk diagnostik och den historiska bakgrunden till olika terapeutiska metoder. Vidare behandlas behandlingsprocesser i psykodynamisk metod samt metodernas forskningsstöd för olika patientgrupper inom socialt arbete, vård och behandling. 

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Psykiatrisk diagnostik
  • Psykodynamisk diagnostik
  • Den historiska bakgrunden till aktuella psykodynamiska metoder
  • Den psykoterapeutiska behandlingsprocessen

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för psykiatrisk diagnostik och dess syfte
  • Redogöra för psykodynamisk diagnostik och dess syfte
  • Diskutera och reflektera över hur olika terapeutiska metoder utvecklats över tid
  • Visa förmåga att analysera och reflektera över sin egen roll i den psykodynamiska behandlingsprocessen
  • Visa förmåga att analysera olika patientgruppers behandlingsprocesser i ett socialt perspektiv
  • Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapeutiska arbetsmetoder
    

  Delkurser

  Delkurs 1: Systematisk diagnostik A -psykiatrisk diagnostik, 2 hp

  Innehåll:

  • Introduktion till diagnossystemen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och ICD-10 (International Classification of Diseases
  • Diagnossystemens relevans för psykoterapeutisk behandling

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för  och på en grundläggande nivå kunna tillämpa diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-10
  • Diskutera hur diagnossystemen är ett stöd för psykoterapeutiska bedömningar

  Delkurs 2: Systematisk diagnos B - psykodynamisk diagnostik, 3 hp

  Innehåll:

  •  Psykodynamisk diagnostik
  • Introduktion till PDM-2 (Psychodynamic Dioagnostic Manual) 
  • Psykoterapeutiska bedömningar utifrån psykodynamisk diagnostik

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för grunderna i psykodynamisk diagnostik
  • Visa förmåga att tillämpa det psykodynamiska diagnossystemet PDM-2
  • Visa förmåga att tillämpa och analysera psykoterapeutiska bedömningar med stöd av PDM-2 

  Delkurs 3: Psykodynamisk och relationell terapi i sina kontexter, 8 hp

  Innehåll:

  • Den historiska utvecklingen från psykoanalys till relationell psykoterapi
  • Den psykodynamiska traditionen i relation till andra psykoterapeutiska traditioner
  • Psykodynamiska teorier, begrepp och metoder ur ett historiskt perspektiv
  •  Psykodynamiska och relationella perspektiv i psykosocialt arbete, vård och behandling
  •  Aktuella behandlingsmetoder inom den psykoterapeutiska traditionen och dess utvecklingsmöjligheter 

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Beskriva den historiska utvecklingen och de grundläggande teoribildningarna i psykodynamisk och relationell psykoterapi
  • Redogöra för hur olika psykoterapeutiska traditioner utvecklats och hur de kan integreras
  • Visa förståelse för och förtrogenhet med grundläggande psykodynamisk teori och metod och kunna diskutera historisk och samtida utveckling
  • Diskutera och reflektera över hur psykodynamiska och relationella perspektiv och metoder kan tillämpas inom socialt arbete, vård och behandling
  • Diskutera och analysera möjligheterna att utveckla psykodynamisk metod inom olika behandlingssammanhang

  Delkurs 4: Fördjupningskurs i psykodynamisk metod, 5 hp

  Innehåll:

  • Den psykoterapeutiska processen från inledning till avslut
  • Psykoterapeutens hållning i den behandlande och terapeutiska relationen
  • Psykoterapeutiska redskap i behandlingsprocessen: tolkning, överföring, konfrontation och klarifiering

  För godkänt resultat ska studenten kunna: 

  • Visa förståelse för den psykoterapeutiska processen och hur den kan utvecklas under behandlingen
  • Visa förtrogenhet med psykoterapeutens hållning i den behandlande relationen
  • Redogöra för och analysera hur de terapeutiska redksapen kan användas i den behandlande relationen

  Delkurs 5: Affektfokuserad psykodynamisk terapi, 6 hp

  Innehåll:

  • Affektteori och affektreglering
  • Mål och arbetsprocess i affektfokuserad terapi
  • Modeller för psykodiagnostik och etablering av behandlingsfokus
  • Metoder och redskap i affektiv terapi
  • Kunskapsutvecklingen rörande affektfokuserad terapi med olika patientgrupper inom socialt arbete, vård och behandling    

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för affektteorins framväxt och utveckling inom psykoterapifältet
  • Visa förtrogenhet med mål och arbetsprocesser i affektfokuserad terapi
  • Visa förtrogenhet med olika modeller för psykodiagnostik och etablering av behandlingsfokus 
  • Diskutera och analysera hur de terapeutiska redskapen kan användas
  • Redogöra för forskningsstöd för affektfokuserad terapi med olika patientgrupper inom socialt arbete, vård och behandling

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.

  Undervisningsspråk: Svenska

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala på kursens samtliga delkurser utom de tre delkurser som har tvågradig betygsskala godkänd/underkänd.

  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Underkänd, något mer arbete behövs
  F=Underkänd, mycket mer arbetet behövs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart. För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida. 

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studiepresentation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen samt muntliga redovisningar i form av reflektioner på gruppövningar samt reflektioner på egna och andra kursdeltagares inlämningsuppgifter.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  Individuella hemskrivningar som omfattar mer än 3 hp

  Examinationsuppgifter med bedömning godkänd/underkänd:

  Individuella skriftliga inlämningsuppgifter som omfattar 3 hp eller mindre samt muntliga redovisningar. 

  Övriga kurskrav:

  Seminarieuppgifter enligt lärarens anvisningar.

  Grund för kursens betyg:

  Kursens slutbetyg är en sammanvägning av resultaten på samtliga individuella hemskrivningar och muntliga redovisningar, och att övriga kurskrav är uppfyllda. För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på de tre kurserna om 8 hp respektive 5 hp och 6 hp, G på de två delkurserna om 3 hp respektive 2 hp, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro enligt anvisningarna i kursbeskrivningen.

  Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängtal. Betyget på hela kursen sätts således samman av genom ett viktat genomsnitt av delar av kursen. Gängse avrundningsregler tillämpas.

  Konsekvenser av betyget Fx resp F:

  Fx på delkursnivå ger möjlighet till komplettering enligt lärares anvisning till betyget E. Om komplettering ej godkänns blir betyget F.

  Se i övrigt institutionens gemensamma regler och riktlinjer för examination och omexamination.

  Delkurs 1: Systematisk diagnostik A- psykiatrisk diagnostik, 2 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen med individuell inlämningsuppgift samt muntlig redovisning

  Delkurs 2: Systematisk diagnostik B -psykodynamisk diagnostik, 3 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen med individuell inlämningsuppgift samt muntlig redovisning

  Delkurs 3: Psykodynamisk och relationell psykoterapi i sina kontexter, 8 hp

  Delkursen examineras med hemtentamen genom individuell inlämningsuppgift som bedöms med graderad betygsskala (A-F) samt med betyget U/G i praktiska moment under handledning

  Delkurs 4: Fördjupningskurs i psykodynamisk metod, 5 hp

  Delkursen examineras med hemtentamen genom individuell inlämningsuppgift som bedöms med graderad betygsskala (A-F) samt med betyget U/G i praktiska moment under handledning

  Delkurs 5: Affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi, 6 hp

  Delkursen examineras med hemtentamen genom individuell inlämningsuppgift som bedöms med graderad betygsskala (A-F) samt med betyget U/G i praktiska moment under handledning
   

  Examinator

  Katarina Piuva

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Katarina Piuva

  E-post: katarina.piuva@socarb.su.se