Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i psykoterapeutisk teori och metod. I kursen behandlas psykiatrisk och psykodynamisk diagnostik och den historiska bakgrunden till olika terapeutiska metoder. Vidare behandlas behandlingsprocesser i psykodynamisk metod samt metodernas forskningsstöd för olika patientgrupper inom socialt arbete, vård och behandling. 

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Psykiatrisk diagnostik
  • Psykodynamisk diagnostik
  • Den historiska bakgrunden till aktuella psykodynamiska metoder
  • Den psykoterapeutiska behandlingsprocessen

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för psykiatrisk diagnostik och dess syfte
  • Redogöra för psykodynamisk diagnostik och dess syfte
  • Diskutera och reflektera över hur olika terapeutiska metoder utvecklats över tid
  • Visa förmåga att analysera och reflektera över sin egen roll i den psykodynamiska behandlingsprocessen
  • Visa förmåga att analysera olika patientgruppers behandlingsprocesser i ett socialt perspektiv
  • Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapeutiska arbetsmetoder
    

  Delkurser

  Delkurs 1: Systematisk diagnostik A -psykiatrisk diagnostik, 2 hp

  Innehåll:

  • Introduktion till diagnossystemen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och ICD-10 (International Classification of Diseases
  • Diagnossystemens relevans för psykoterapeutisk behandling

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för  och på en grundläggande nivå kunna tillämpa diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-10
  • Diskutera hur diagnossystemen är ett stöd för psykoterapeutiska bedömningar

  Delkurs 2: Systematisk diagnos B - psykodynamisk diagnostik, 3 hp

  Innehåll:

  •  Psykodynamisk diagnostik
  • Introduktion till PDM-2 (Psychodynamic Dioagnostic Manual) 
  • Psykoterapeutiska bedömningar utifrån psykodynamisk diagnostik

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för grunderna i psykodynamisk diagnostik
  • Visa förmåga att tillämpa det psykodynamiska diagnossystemet PDM-2
  • Visa förmåga att tillämpa och analysera psykoterapeutiska bedömningar med stöd av PDM-2 

  Delkurs 3: Psykodynamisk och relationell terapi i sina kontexter, 8 hp

  Innehåll:

  • Den historiska utvecklingen från psykoanalys till relationell psykoterapi
  • Den psykodynamiska traditionen i relation till andra psykoterapeutiska traditioner
  • Psykodynamiska teorier, begrepp och metoder ur ett historiskt perspektiv
  •  Psykodynamiska och relationella perspektiv i psykosocialt arbete, vård och behandling
  •  Aktuella behandlingsmetoder inom den psykoterapeutiska traditionen och dess utvecklingsmöjligheter 

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Beskriva den historiska utvecklingen och de grundläggande teoribildningarna i psykodynamisk och relationell psykoterapi
  • Redogöra för hur olika psykoterapeutiska traditioner utvecklats och hur de kan integreras
  • Visa förståelse för och förtrogenhet med grundläggande psykodynamisk teori och metod och kunna diskutera historisk och samtida utveckling
  • Diskutera och reflektera över hur psykodynamiska och relationella perspektiv och metoder kan tillämpas inom socialt arbete, vård och behandling
  • Diskutera och analysera möjligheterna att utveckla psykodynamisk metod inom olika behandlingssammanhang

  Delkurs 4: Fördjupningskurs i psykodynamisk metod, 5 hp

  Innehåll:

  • Den psykoterapeutiska processen från inledning till avslut
  • Psykoterapeutens hållning i den behandlande och terapeutiska relationen
  • Psykoterapeutiska redskap i behandlingsprocessen: tolkning, överföring, konfrontation och klarifiering

  För godkänt resultat ska studenten kunna: 

  • Visa förståelse för den psykoterapeutiska processen och hur den kan utvecklas under behandlingen
  • Visa förtrogenhet med psykoterapeutens hållning i den behandlande relationen
  • Redogöra för och analysera hur de terapeutiska redksapen kan användas i den behandlande relationen

  Delkurs 5: Affektfokuserad psykodynamisk terapi, 6 hp

  Innehåll:

  • Affektteori och affektreglering
  • Mål och arbetsprocess i affektfokuserad terapi
  • Modeller för psykodiagnostik och etablering av behandlingsfokus
  • Metoder och redskap i affektiv terapi
  • Kunskapsutvecklingen rörande affektfokuserad terapi med olika patientgrupper inom socialt arbete, vård och behandling    

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för affektteorins framväxt och utveckling inom psykoterapifältet
  • Visa förtrogenhet med mål och arbetsprocesser i affektfokuserad terapi
  • Visa förtrogenhet med olika modeller för psykodiagnostik och etablering av behandlingsfokus 
  • Diskutera och analysera hur de terapeutiska redskapen kan användas
  • Redogöra för forskningsstöd för affektfokuserad terapi med olika patientgrupper inom socialt arbete, vård och behandling

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Peter Andersson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Programansvarig
  Peter Andersson
  peter.andersson@socarb.su.se