Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Politik och förvaltning I

Kursen ger en bred introduktion till statsvetenskap och offentlig förvaltning samt en översikt av centralapolitiska och förvaltningspolitiska begrepp. I kursen behandlas demokratiteorier och centrala teman kopplade till demokrati, centrala institutioner och processer i svensk politik och förvaltning.

De politiska fenomenens inbördes sammanhang och samband behandlas genom jämförande studier mellan olika politiska system. Inom kursen introduceras grundläggande kunskaper om centrala europeiska institutioner och den europeiska integrationsprocessen samt grunder i internationell politik.