Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Offentliga organisationer och deras omvärld

Kursen syftar till att ge en fördjupad insikt om samspelet mellan offentliga organisationer och deras omvärld.

Handling i organisationer kan inte enbart förstås som en konsekvens av styrning och ledning. Omständigheter och händelser i organisationers omvärld har också stor betydelse. Det finns gott om inflytelserika idéer – på lokal, nationell och internationell nivå – om hur organisationer bör vara och hur de bör agera. Det är idéer som kan få stort inflytande över prioriteringar och beslut i organisationer. Kursen handlar om sådana idéer: deras karaktär, hur de sprids, hur de mottas och formar organisationer, men också om hur organisationer försöker påverka idéer i sin omvärld.

 • Kursupplägg

  Tema 1: Institutionell komplexitet och värdekonflikter
  Den offentliga sektorn har sedan 1990-talet i många länder genomgått ett omfattande reformarbete. Reformerna har i liten utsträckning avsett den offentliga sektorns produktion utan främst avsett sätten att organisera, styra, kontrollera och redovisa verksamheten. Temat behandlar teorier för att förklara organisationsreformer och vilka konsekvenser det har på
  staten.

  Tema 2: Medialisering och idéspridning
  I temat berör vi medialiseringen av organisationer – vad den betyder och vad den får för konsekvenser. Vi diskuterar särskilt mediernas betydelse som skapare och spridare av idéer. Utrymme lämnas åt att problematisera vad medierna är och vem som får göra sig hörd på den mediala arenan.

  Tema 3: Beslut – om begränsad rationalitet och lämplighetslogik
  Det tredje temat i kursen analyserar vi hur beslut fattas i komplexa organisationer med intressekonflikter och diskuterar de många funktioner som beslut kan fylla. Dessutom behandlas hur organisationer agerar för att styra sin egen omvärld och samhället i stort, samt vilka möjligheter det finns att påverka omvärlden.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Förutom introduktionsföreläsningen kommer samtliga kurstillfällen att genomföras fysiskt.

  Undervisningen innefattar fördjupande föreläsningar i tre separata teman. Temana behandlas även på seminarier till vilka studenterna ska förbereda svar på frågor som delas ut i samband med föreläsningarna. För att ge möjlighet att analysera och reflektera kring kurslitteraturen i relation till praktiska exempel kommer flera gästföreläsare verksamma utanför universitetet att engageras. Dessa kommer främst att besöka oss i samband med seminarierna. Frågor och diskussion kommer därför att både ta utgångspunkt i kurslitteraturen och i relation till gästföreläsarens expertis/arbetsområde.

  Seminariedelen i kursen avslutas med att studenterna i grupper om 4-5 personer presenterar en analys av ett aktuellt empiriskt fall med koppling till kurslitteraturen och något av kursens teman (20 minuters presentation + 10 minuters frågestund). Mer information om detta moment ges under kursens gång.

  Det är obligatorisk närvaro på samtliga seminarier. Eventuell frånvaro kompletteras med ett reflektionspapper (ca 2 000 ord) på litteraturen i det tema som behandlas under seminariet.

  Examination

  Examination sker i form av aktivt kursdeltagande samt fullgörande av seminarieuppgifter, gruppresentation och hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ingrid Gustafsson Nordin

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se