Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Populism och demokrati

Populistiska politiska rörelser och partier har under de senaste decennierna omdefinierat det politiska landskapet i många delar av världen, inte minst i Europa, USA och Latinamerika. Denna kurs erbjuder ett fördjupat perspektiv på populism som politiskt fenomen.

I ett första steg diskuteras konkurrerande sätt att förstå vad populism är och hur det ska studeras. Är det en ideologi, en strategi för att uppnå och behålla politisk makt eller är det en speciell politisk stil, ett sätt att kommunicera med väljarna? Kursen hanterar sedan frågan om populismens demokratisyn och dess förhållande till den liberala demokratin: representerar populism ett antidemokratiskt hot eller kan populism återuppliva stelnade demokratiska institutioner och hjälpa till att inkludera tidigare marginaliserade sociala grupper? I en tredje del studeras debatter om vad som förklarar populismens uppkomst med särskilt fokus på europeiska förhållanden, men också på USA och Latinamerika. Förklaras ökande stöd för populismen främst av ekonomiska faktorer, strukturen i politiska system eller specifika attityder och idéer bland väljarna? Slutligen fokuserar kursen på de politiska reaktioner som populismens uppkomst mött, och i synnerhet på frågan om inkludering och exkludering av populistiska partier och deras politik. Kursen erbjuder således både en teoretisk och empirisk grund för att förstå populism som ett samtida politiskt fenomen utifrån centrala statsvetenskapliga och demokratiteoretiska diskussioner.

Undervisningen sker på engelska. För mer information se den engelska sidan.