Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk och tolkning II

Kursen fördjupar de teoretiska kunskaperna om svenskt teckenspråk och den praktiska färdigheten i teckenspråk samtidigt som tolkning introduceras både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.

Kunskap om tolkning till personer med dövblindhet ingår, främst ur ett teoretiskt perspektiv. Du görs också förtrogen med tolkyrkets villkor och yrkesetik.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Svenskt teckenspråk VI, 10 hp

  Kursen ägnas åt att fördjupa de studerandes förmåga i att delta i olika typer av samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då kunna samtala om okända ämnen inom den globala domänen. Du övar upp din förmåga att delta i diskussioner och i att förstå svenskt teckenspråk i relativt högt tempo med ett mer teoretiskt innehåll. Du ska också utveckla din förmåga att uttrycka dig på ett flytande och nyanserat teckenspråk. Dessutom ger delkursen fördjupande kunskaper om språklig variation inom det svenskateckenspråket.

  Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik

  Tolkning II, 10 hp

  Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsövningar i simultantolkning i form av olika institutionella samtal mellan svenska och svenskt teckenspråk. Särskild uppmärksamhet riktas mot tolkens samordnande funktion i dialogtolkning. I delkursen behandlas grundläggande terminologi och realia från för teckenspråkstolkar relevanta områden. Delkursen ger också fördjupade teoretiska kunskaper avseende några aspekter av dialog- och monologtolkning.

  Ansvarig institution: Tolk- och översättarinstitutet

  Dövblindtolkning I, 5 hp

  Delkursen ger kunskap, främst teoretisk sådan, om tolkning till personer med dövblindhet. De tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning behandlas. Delkursen ger kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt om förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet. Punktskrift introduceras liksom användning av hörseltekniska hjälpmedel.

  Ansvarig institution: Tolk- och översättarinstitutet

  Yrkesetik i teori och praktik, 5 hp

  Delkursen behandlar lagar och förordningar som styr tolkars arbete samt tolketiskt förhållningssätt i teori och praktik. Delkursen ger också insikt i teckenspråksanvändares olika behov av och vid tolkning. Auskultation inom verksamhet relevant för teckenspråkstolk, exempelvis tolkcentral eller tolkbolag, ingår därutöver.

  Ansvarig institution: Tolk- och översättarinstitutet

  Undervisning

  • Närvaro är obligatorisk på alla delkurser.
  • Ett antal seminarier kräver inlämningsuppgifter.
  • Undervisningen sker delvis på teckenspråk.

  Svenskt teckenspråk VI, 10 hp

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Studiebesök och genomförandet av föreskrivna uppgifter utgör kurskrav.

  Tolkning II, 10 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

  Dövblindtolkning I, 5 hp

  Undervisningen består av seminarier, övningar, praktik och studiebesök. Vissa moment kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm.

  Yrkesetik i teori och praktik, 5 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och auskultation. Auskultation kan komma att förläggas utanför Stockholmsområdet.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Observera att betygskriterierna kan ändras fram till kursstart.

  Betygskriterier TTA236 (117 Kb)

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

  Examinatorer KTT TTA236 dk Svenskt tsp VI - VT

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema TTA236 VT 2022 Dagtid 100%

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

   

  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)