Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk och tolkning II

Kursen fördjupar de teoretiska kunskaperna om svenskt teckenspråk och den praktiska färdigheten iteckenspråk samtidigt som tolkning introduceras både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.

Kunskap omtolkning till personer med dövblindhet ingår, främst ur ett teoretiskt perspektiv. Den studerande görs ocksåförtrogen med tolkyrkets villkor och yrkesetik.

 • Kursupplägg

  VT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA236 dk 2 Tolkning II (331 Kb)

  VT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA236 dk 3 Dövblindtolkning I (366 Kb)

  VT21 Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier TTA236 dk 4 Yrkesetik i teori och praktik (342 Kb)

  Delkurser

  Svenskt teckenspråk VI, 10 hp

  (ges av Institutionen för lingvistik)

  Kursen ägnas åt att fördjupa de studerandes förmåga i att delta i olika typer av samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då kunna samtala om okända ämnen inom den globala domänen. Du övar upp din förmåga att delta i diskussioner och i att förstå svenskt teckenspråk i relativt högt tempo med ett mer teoretiskt innehåll. Du ska också utveckla din förmåga att uttrycka dig på ett flytande och nyanserat teckenspråk. Dessutom ger delkursen fördjupande kunskaper om språklig variation inom det svenskateckenspråket.

  Tolkning II, 10 hp

  (ges av Tolk- och översättarinstitutet)

  Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsövningar i simultantolkning i form av olika institutionella samtal mellan svenska och svenskt teckenspråk. Särskild uppmärksamhet riktas mot tolkens samordnande funktion i dialogtolkning. I delkursen behandlas grundläggande terminologi och realia från för teckenspråkstolkar relevanta områden. Delkursen ger också fördjupade teoretiska kunskaper avseende några aspekter av dialog- och monologtolkning.

  Dövblindtolkning I, 5 hp

  (ges av Tolk- och översättarinstitutet)

  Delkursen ger kunskap, främst teoretisk sådan, om tolkning till personer med dövblindhet. De tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning behandlas. Delkursen ger kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt om förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet. Punktskrift introduceras liksom användning av hörseltekniska hjälpmedel.

  Yrkesetik i teori och praktik, 5 hp

  (ges av Tolk- och översättarinstitutet)

  Delkursen behandlar lagar och förordningar som styr tolkars arbete samt tolketiskt förhållningssätt i teori och praktik. Delkursen ger också insikt i teckenspråksanvändares olika behov av och vid tolkning. Auskultation inom verksamhet relevant för teckenspråkstolk, exempelvis tolkcentral eller tolkbolag, ingår därutöver.

  Undervisning

  Närvaro är obligatorisk på alla delkurser. Ett antal seminarier kräver inlämningsuppgifter. Undervisningensker delvis på teckenspråk.

  Svenskt teckenspråk VI, 10 hp

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Studiebesök och genomförandet av föreskrivna uppgifter utgör kurskrav.

  Tolkning II, 10 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

  Dövblindtolkning I, 5 hp

  Undervisningen består av seminarier, övningar, praktik och studiebesök. Vissa moment kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm.

  Yrkesetik i teori och praktik, 5 hp

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och auskultation. Auskultation kan komma att förläggas utanför Stockholmsområdet.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 & ST21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

  VT21 Examinator TTA236 delkurs Svenskt teckenspråk VI. Institutionen för lingvistik (39 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Utbildningskoordinator/studievägledare

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?
  ktt@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Utbildningskoordinator/studievägledare tolkning och översättning