Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Översättning och samhälle

Kursen ges på termin 1 på Masterprogram i översättning och består av tre moment: översättningens historia, översättningsmarknaden och översättningsetik. Samtliga moment utgår från ett diakront perspektiv och diskuterar etiska frågor relaterade till översättningsområdet.

  • Momentet översättningens historia ger en inblick i hur översättningsverksamheten fungerat som en språkformande kraft i det svenska samhället.
  • Momentet översättningsmarknaden ger en överblick över hur den svenska översättningsmarknaden för både skönlitterära texter och facktexter utvecklats och fungerar idag.
  • Momentet översättningsetik diskuterar etiska förhållningssätt för aktörer verksamma inom översättningsområdet.

Masterprogram i översättning