Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetod inom förskoledidaktik

Kursen ingår i Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 1

Studentkommunikation_035

Kursen introducerar ämnet förskoledidaktik och behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv med relevans för förskoledidaktisk forskning utifrån såväl de kvantitativa som de kvalitativa forskningsansatsernas teoretiska och metodologiska grunder. I kursen ges den studerande möjligheter att självständigt identifiera vetenskapliga problem och frågeställningar. Kursen syftar också till att ge fördjupad kunskap om möjligheter och begränsningar i vetenskaplig kunskapsproduktion. I kursen diskuteras frågor som rör vetenskaplig redlighet och forskningsetiska överväganden.