Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ledarskap, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete - VAL

I kursen behandlas förskollärares pedagogiska ledarskap, liksom förskollärares ansvar för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i relation till nationella styrdokument.

Kursen behandlar förskolan som samhällsinstitution, rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet liksom historiska och politiska aspekter av utvecklings- och kvalitetsarbete i ett läroplansteoretiskt perspektiv.

Kursen lägger därtill vikt vid att studenten ges tillfälle att arbeta med att identifiera, kommunicera och analysera möjliga didaktiska konsekvenser av dokumentations- och utvärderingsmetoder.

Kursen ges inom ramen för programmet VAL -Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Läs mer om VAL med inriktning mot Förskollärarexamen

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminer.

  VT24: vecka 3-16 (15/1-21/4)

  VT25:

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB16VU VT24_231215.pdf (231 Kb)

  Kursbeskrivning VT25 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Ledarskap i förskolan, 4 hp

  I delkursen undersöks förskollärarens pedagogiska ledarskap: arenor och praktiker, avgränsningar, förväntningar och förutsättningar.

  Syftet är att förbereda för ett professionellt ledarskap som gynnar barns lärande och arbetslagets möjligheter att genomföra förskolans uppdrag.

  Ledarskapsfrågorna inbegriper även konflikthantering samt ett hållbart och hälsosamt ledarskap för förskolläraren.

  Utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete, 6 hp

  Delkursen behandlar metoder för förskolans systematiska kvalitetsarbete i relation till nationella styrdokument, liksom rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet.

  Delkursen tar upp förskollärares ledarskap och ansvar för analyser av dokumentation, bedömning, utvärdering och verksamhetsutveckling, i vilket ingår att kritiskt granska underlag och metoder och deras konsekvenser för verksamhetens utveckling samt förbarns lärande och utveckling.

  Därutöver behandlas även barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet i kvalitetsarbetet.

   

  Undervisning

  Undervisningen är inriktad på praktiskt prövande och består av föreläsningar och seminarier, både campusförlagda och nätbaserade, samt studiegruppsarbete.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursens del Ledarskap i förskolan 4 hp examineras genom: Muntlig gruppuppgift kombinerad med skriftlig inlämning, betygsskala G-U

  Kursens del Utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete 6 hp examineras genom: Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationstillfällen VT24:

  Se kursbeskrivning för vårterminen 2024

  Tillfällen för omexamination VT24:

  Se kursbeskrivning för vårterminen 2024

  Examinator

  Vårterminen 2024:Anna Åhlund; e-post: anna.ahlund@buv.su.se

  Vårterminen 2025:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vårterminen 2024

  Schema VT24 Preliminärt fram till en månad före kursstart

  Vårterminen 2025

  Schema VT25 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistor publiceras senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Agneta Wallander Smith, e-post: agneta.wallander@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se