Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Etnografisk metod och analys

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 2.

Kursen introducerar etnografi med och om barn och unga. Den presenterar olika etnografiska traditioner och hur etnografi kan bedrivas i olika sammanhang. Kursen tar upp olika typer av etnografiska fältarbeten, och hur de kan tillämpas i en rad olika fält. Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text.